Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze bepalingen wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, steeds in de meest recente versie;

b. Bank

PSB Bank N.V., met haar hoofdkantoor gevestigd te Curaçao aan het Waaigatplein 1, andere kantoren en het kantoor op Sint Maarten, en eventuele opvolger.;

c. Diensten van de Bank

Dienst, product, advies of faciliteit (in de ruimste zin) van de Bank, voor één of meer van haar klanten 

d. Mededeling

Een mededeling, verklaring of (andere) informatie-uitwisseling.

e. Formulier

Gestandaardiseerd document dat door de Bank op papier of elektronisch beschikbaar wordt gesteld en dat in een Mededeling aan de Bank wordt gebruikt.

f. Identiteitsbewijs

Een officieel document, zoals een geldig paspoort, rijbewijs (van een van de (ei)landen binnen het Nederlandse Koninkrijk) of identiteitskaart;

g. Rekening

De rekening, op naam van de Klant;

h. Klant

De Klant natuurlijke persoon of entiteit die een of meer rekeningen bij de Bank heeft en/of aan wie de pinpas is verstrekt.

i. Internetbankieren

De elektronische omgeving die de Bank met de Klant heeft opgezet als een beveiligd communicatiekanaal tussen de Bank en de klant, waaronder ook mobiel bankieren en andere, met de Klant overeengekomen, apps voor bankdiensten en of soortgelijke functionaliteiten vallen.

j. Toegangsinformatie van de gebruiker

Informatie samengesteld door de gebruiker’s Online ID, wachtwoord en het eenmalige wachtwoord (OTP)

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

Op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de Bank enerzijds en haar klanten anderzijds, zijn in het kader van de communicatie met haar kantoren op Curaçao en Sint Maarten de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Tenzij anders overeengekomen in andere schriftelijke overeenkomst(en) en/of bijzondere voorwaarde(n), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de door de Bank geleverde diensten en/of producten. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de relatie tussen de Bank en de klant, alsook in het geval de Klant zijn eigen algemene voorwaarden hanteert. Daarnaast heeft de Bank ook algemene vaste regels met betrekking tot (gezondheids)veiligheid, beveiliging en kledingvoorschriften, waaraan de Klant zich moet houden als hij zich in de gebouwen van de Bank bevindt. De Klant moet de aanwijzingen van het personeel van de Bank over de algemene vaste regels opvolgen. Het is de Bank toegestaan deze algemene vaste regels van tijd tot tijd te wijzigen.

 

Artikel 3 – Zorgplicht

3.1 De Bank dient de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen, en bij het verlenen van haar diensten, naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de klant. Met dien verstande dat de Bank niet verplicht is gebruik te maken van niet-openbare informatie waarvan zij kennis heeft, met inbegrip van vertrouwelijke informatie en/of koersgevoelige informatie. Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van andere bijzondere voorwaarden die door de Bank worden gehanteerd, mag afbreuk doen aan deze bepaling.

3.2 De Klant en zijn vertegenwoordiger(s) begrijpen de behoefte van de Bank aan bepaalde informatie en documentatie, en de Klant is verplicht mee te werken en/of het initiatief te nemen om de Bank de vereiste informatie te verstrekken. 

3.3 De Klant en zijn vertegenwoordiger(s) dienen tegenover de Bank naar beste vermogen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen, rekening houdend met de belangen van de Bank. De Klant stelt de Bank in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen en haar dienstverlening naar behoren te verrichten, niet alleen jegens de klant, maar ook jegens derden, zoals toezichthouders, regelgevers, fiscale autoriteiten, nationale, internationale en/of supranationale autoriteiten.

3.4 Op eerste verzoek van de Bank verstrekken de Klant en zijn vertegenwoordiger(s) de Bank voldoende gedetailleerde, waarheidsgetrouwe en volledig ingevulde informatie en documentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie betreffende de activiteiten en doeleinden van de klant, alsmede informatie betreffende de producten en diensten die de Klant van de Bank wenst af te nemen, de herkomst van de gelden, de verhandelbare instrumenten en/of andere goederen die de Klant via de Bank heeft, in ontvangst neemt en/of bij de Bank onderbrengt. De Klant dient de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van wijzigingen in deze gegevens. De Bank houdt rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.5 De Klant zal de producten en diensten die de Bank heeft alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. De Klant zal geen misbruik maken, laten maken en/of oneigenlijk of onrechtmatig gebruik maken van de diensten en/of producten van de Bank, waaronder maar niet beperkt tot doeleinden die niet verenigbaar zijn met wet- en regelgeving, die bijdragen aan strafbare feiten, schadelijk zijn voor de Bank of haar reputatie en/of die de werking en de integriteit van het financiële stelsel kunnen schaden.

3.6 Indien de Klant nalaat de Bank de vereiste informatie en/of documentatie te verstrekken of in geval van misbruik -zoals hierboven bedoeld- is de Bank gerechtigd naar eigen goeddunken de relatie onmiddellijk te beëindigen.

3.7 De Klant (en zijn vertegenwoordiger(s)) alsmede de Bank, zullen de toepasselijke (bank)wetten, of buitenlandse of nationale verordeningen, (bank)beleidsregels en voorschriften, alsmede alle soortgelijke regels en voorschriften die door lokale en buitenlandse wetgevende instanties worden opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regels en voorschriften uit nationale en internationale fiscale, anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving en -verdragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de Common Reporting Standard (CRS) ("Verordeningen") stipt naleven. Op eerste verzoek van de Bank is medewerking in dit kader vereist van de Klant en/of diens vertegenwoordiger(s), om de Bank bepaalde "Know Your Client"-informatie te verstrekken. Het niet, niet tijdig en/of niet binnen de door de Bank gestelde termijn voldoen aan de vereisten op grond van dit Reglement, geeft de Bank het recht om naar eigen inzicht de relatie onmiddellijk te beëindigen.

3.8 De aanvaarding van een Klant en de instandhouding van de relatie met een bestaande Klant is ter beoordeling van de Bank en is in alle gevallen onderworpen aan de bestaande toepasselijke regelgeving en de interne beleidslijnen en voorschriften van de Bank. 

 

Artikel 4 – Gegevens en klanteninformatie

4.1 De Bank mag persoonsgegevens van de Klant verwerken. De Bank zal bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klant, maar ook van de gegevens betreffende de producten en diensten die de Klant bij de Bank heeft afgenomen, rekening houden met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens die de Bank mag verzamelen, opslaan, verwerken of gebruiken bestaan uit informatie zoals de identificatie van de klant, adres, geslacht en geboortedatum. 

4.2 Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is de Bank tevens bevoegd kopieën te maken van documenten met persoonsgegevens, deze te registreren en te bewaren. Indien de Klant een rechtspersoon of vennootschap is, dient de Klant inzicht te verschaffen in de eigendom en de zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of vennootschap.

4.3 De Bank is tevens gerechtigd persoonsgegevens uit te wisselen met derden, die zij inschakelt bij haar bedrijfsvoering, of de uitvoering van haar diensten, of activiteiten die verband houden met de dienstverlening overeenkomstig de op de Bank van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Bank zal tevens informatie verstrekken aan lokale, regionale of internationale overheden en regelgevende instanties en aan kredietbeoordelingsinstellingen, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waarover de Bank beschikt.

4.4 De Bank is bevoegd kredietinformatie te registreren in het systeem van het Caribbean Credit Bureau (CCB), zodat geregistreerde gebruikers van dit systeem ook toegang hebben tot deze informatie. De Bank kan gegevens verwerken met betrekking tot het product en de diensten die de Klant heeft afgenomen, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de voor de Bank geldende gedragscode. De Bank kan ook gegevens uitwisselen met derden onder de volgende omstandigheden:

a. De Bank kan persoonsgegevens uitwisselen met derden waarvan de Bank gebruik maakt bij haar bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit houdt onder meer in dat, in verband met, (i) leningen of kredieten, persoons- en kredietgegevens worden doorgegeven aan derden en (ii) in verband met betalingen, persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als het land van de Bank.

b. Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking het voorwerp uitmaken van een onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar deze gegevens zich bevinden.

c. De Bank kan persoonsgegevens delen met andere instellingen om (i) informatie te verstrekken over het kredietgedrag van consumenten, om het risico van verliezen te beperken, (ii) het totale kredietrisico van personen te verstrekken om overkreditering te voorkomen en (iii) informatie te verstrekken over ander krediet gerelateerd gedrag van consumenten, zoals frauduleus gedrag, schuldsaneringsprogramma's of faillissementen.

4.5 De Klant stelt de Bank onmiddellijk, schriftelijk in kennis van wijzigingen in de door de Klant aan de Bank verstrekte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het adres waarnaar alle documenten van de Klant kunnen worden gezonden.

4.6 De Bank is gerechtigd het recent in haar systeem opgeslagen adres van de Klant te gebruiken als het gekozen domicilie van de Klant voor alles wat betrekking heeft op de relatie tussen de Klant en de Bank. Bijgevolg zullen alle voor de Klant bestemde documenten en processen op dit adres worden afgeleverd of betekend. Alle aan de Klant op dit adres toegezonden documenten worden geacht de Klant te hebben bereikt. Indien de Bank een onderzoek moet instellen naar het huidige adres van de klant, zullen de kosten daarvan ten laste van de rekening van de Klant worden gebracht.

4.7 De Bank is gemachtigd de persoonsgegevens van de Klant te gebruiken voor het verwerken en genereren van gegevens en statistieken, alsmede voor marketingdoeleinden.

 

Artikel 5 – Overmacht 

5.1 Indien de Bank enige verplichting jegens de Klant niet nakomt, ten gevolge van een ernstige gebeurtenis in de zin van overmacht, waardoor de overeenkomst tussen de Bank en de Klant dreigt te worden verstoord, of inmiddels is verstoord, is de Bank jegens de Klant en/of derden nimmer aansprakelijk voor enige gebeurtenis in deze zin, waaronder maar niet beperkt tot: natuurrampen, pandemieën, internationale conflicten, besluiten en maatregelen van de nationale of enige buitenlandse overheid of van een nationale, buitenlandse of internationale toezichthoudende organisatie, arbeidsconflicten, ook onder het eigen personeel, storingen en/of arbeidsconflicten in bedrijven van welke diensten de Bank gebruik maakt, uitsluitingen en boycotacties, storingen in de stroomvoorziening, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Bank of van derden.

5.2 De Klant zal op eerste verzoek van de Bank alles doen of nalaten wat de Bank in het kader van artikel 5.1 redelijkerwijs nodig acht om de verstoring van de dienstverlening te bevorderen en schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Daartoe zal de Klant steeds nagaan of het verzoek van de Bank afkomstig is; bij twijfel dient de Klant contact op te nemen met de Bank.

 

Artikel 6 – Handelingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid

6.1 De Klant staat in voor zijn volledige en onbeperkte handelingsbevoegdheid tegenover de Bank.

6.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die de Bank mocht lijden als gevolg van de niet of niet volledig bestaande handelingsbevoegdheid. Tevens vrijwaart de Klant de Bank voor alle gevolgen en eventuele aanspraken van derden in verband met de niet of niet volledig bestaande handelingsbevoegdheid.

6.3 Aan de Bank worden schriftelijk, op een door de Bank te bepalen wijze en/of vorm, één of meer exemplaar/exemplaren verstrekt van de handgeschreven handtekeningen van de Klant en van de persoon/personen die bevoegd zijn om samen met, voor, of namens de Klant te handelen, om te beschikken over de bij de Bank in bewaring gegeven rekening of andere waarden en om de Klant te vertegenwoordigen in transacties met de Bank, met vermelding van alle specifieke beperkingen van deze bevoegdheid. De Klant kan de Bank er niet op aanspreken dat de aan de Bank verstrekte of toegezonden handtekeningenkaarten onjuist zijn ingevuld.

6.4 Indien geen beperkingen zoals bedoeld in het vorige lid zijn vermeld, ook al zijn die beperkingen specifiek omschreven in de statuten en/of andere reglementen en/of andere bijzondere volmachten en/of in andere documenten, bindt elk van de bij de Bank ingeleverde handtekeningen de Klant volledig en voor elk bedrag.

6.5 De Bank is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de handelingsbevoegdheid van de Klant of diens vertegenwoordiger(s), noch voor intrekking van de bevoegdheid van de Klant en/of verval van bevoegdheden, waaronder begrepen volmachten - ook indien deze in openbare registers zijn ingeschreven - tenzij de Bank schriftelijk heeft bevestigd dat zij daarvan kennis heeft genomen en een redelijke termijn heeft gehad om haar dienstverlening daaraan aan te passen.

6.6 De Bank kan niet worden aangesproken voor inschrijvingen in het handelsregister, in het communautaire eigendomsregister of in andere openbare registers, noch voor wijzigingen in die inschrijvingen, tenzij zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en over een redelijke termijn beschikt om haar diensten dienovereenkomstig aan te passen.

6. 7 Aftredende partners (of voormalige partners, in geval van ontbinding) blijven hoofdelijk en gezamenlijk jegens de Bank aansprakelijk voor alle al dan niet opeisbare, en al dan niet onder bijzondere voorwaarden opeisbare, vorderingen van de Bank op de klant, totdat de Bank schriftelijk in kennis is gesteld van de opzegging (ontbinding) en zij kennis heeft genomen hiervan, met dien verstande dat ook daarna de hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid van de (gewezen) partner blijft bestaan voor verplichtingen van de Klant die zijn aangegaan voordat de Bank van het uittreden of de ontbinding in kennis is gesteld en voor verplichtingen van de Klant op grond van handelingen die reeds zijn verricht voordat de Bank van het uittreden of de ontbinding in kennis is gesteld.

6.8 De Klant is naast zijn vertegenwoordiger(s) jegens de Bank aansprakelijk voor alle schade die de Bank mocht lijden als gevolg van handelingen van degenen die hem jegens de Bank vertegenwoordigen.

6.9 De Algemene Voorwaarden en alle andere toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen tussen de Klant en de Bank zijn van toepassing op de vertegenwoordiging van de klant.

 

Artikel 7 – Informatie aan derden

7.1 De Bank is aan niemand verantwoording schuldig met betrekking tot een geopende rekening, noch verstrekt zij verklaringen en/of informatie aan anderen dan degene op wiens naam de rekening is geopend, behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet, met uitzondering van de gebruikelijke uitwisseling van informatie binnen de Bank en aan met haar verbonden ondernemingen, en met uitzondering van kennisgevingen aan een kredietinformatiebureau, waarvoor de Klant bij deze zijn toestemming heeft gegeven.

7. 2 Indien de Klant op enig moment ten opzichte van de Bank een ongeoorloofde debetstand heeft, ongeacht de wijze, of in welke vorm of benaming dan ook, en/of er sprake is van (een) betalingsachterstand(en) op kredietfaciliteiten - in welke vorm of benaming dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot leningen, hypothecaire leningen, creditcardfaciliteiten, kredietfaciliteiten op een rekening-courant of overbruggingsfaciliteiten - en deze betalingsachterstand, of enige andere schuld aan de Bank niet binnen de door de Bank gestelde termijn wordt voldaan, is de Bank gerechtigd, naar eigen goeddunken, de Klant te rapporteren aan de kredietinformatiebureau Caribbean Credit Bureau of, naar goeddunken van de Bank, aan enige andere kredietinformatiebureau.

7.3 Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die de Bank inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van Bankdiensten.

 

Artikel 8 – Beeld- en geluidsopnamen

Binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving maakt de Bank beeld- en/of geluidsopnamen voor doeleinden als een effectieve bedrijfsvoering, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en ten behoeve van een goede kwaliteitscontrole, waarop de Klant te zien kan zijn.

 

Artikel 9 – Rekeningen op naam van meer dan één persoon met beschikkingsbevoegdheid

9.1 Met betrekking tot gezamenlijke rekeningen, geopend op naam van twee of meer personen, is ieder van hen bevoegd zelfstandig over de rekening te beschikken.

Alle transacties, opdrachten, overschrijvingen of afschrijvingen die door één of meer rekeninghouders met betrekking tot die rekeningen worden gedaan, verbinden hen allen en zij zijn allen hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor het geheel jegens de Bank, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders met de Bank is overeengekomen.

9.2 Iedere rekeninghouder op de rekening is gerechtigd zelfstandig over het saldo op de gezamenlijke rekening te beschikken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de Bank is overeengekomen. De gezamenlijke rekeninghouder(s) is/zijn volledig verantwoordelijk voor de aanspraak op de gelden op de gezamenlijke rekening. De Bank is niet betrokken bij en heeft geen verplichting tot vaststelling van die aanspraak, noch zal zij die aanspraak onderzoeken. 

9.3 Ingeval een rekening wordt geopend ten name van een openbare maatschap, niet zijnde een vennootschap, is iedere vennoot jegens de Bank volledig bevoegd, ook indien zijn bevoegdheid en/of aansprakelijkheid door een vennootschapsovereenkomst is beperkt, over de rekening te beschikken en zijn alle vennoten voor het handelen van één of meer hunner jegens de Bank hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag en geldt enige beperking als hiervoor bedoeld niet jegens de Bank, tenzij en voor zover met de Bank schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.4 Indien een rekening is geopend op naam van een comité of een andere groep personen, zoals een vereniging die geen rechtspersoon is, zijn degenen die blijkens de handtekeningenkaart over de rekening mogen beschikken, hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Zij kunnen zich met schriftelijke toestemming van de Bank door anderen laten vervangen, maar blijven in dat geval aansprakelijk voor de verplichtingen die op het ogenblik van hun vervanging jegens de Bank bestaan of rechtstreeks voortvloeien uit handelingen die aan de vervanging voorafgaan.

9.5 In geval van overlijden van de rekeninghouder blijven de overblijvende mederekeninghouder(s) zelfstandig over de tegoeden beschikken. De overblijvende rekeninghouder erkent dat de erfgenamen van de overledene de overleden rekeninghouder kunnen vervangen en dat zij gezamenlijk dezelfde rechten op de rekening(en) zullen hebben als de overleden rekeninghouder.

 

Artikel 10 – Benaming van de rekening

10.1 De benaming van de rekeningen is in overeenstemming met de door de Klant dienaangaande kenbaar gemaakte wensen, tenzij de Bank daartegen bezwaar heeft. De Bank is bevoegd, na kennisgeving aan de klant, de rekening van de Klant op te splitsen in verschillende rekeningen met door haar te bepalen benamingen, indien zij dit nodig acht.

10.2 Indien de Klant meer dan één geldrekening bij de Bank aanhoudt, worden deze rekeningen behandeld alsof zij aan verschillende personen toebehoren, onverminderd de bevoegdheid van de Bank om ze naar haar goeddunken als één rekening te beschouwen - ongeacht de valuta waarin en de voorwaarden waaronder ze worden uitgevoerd - en de saldi met elkaar te verrekenen. Deze verrekening vindt plaats tegen de wisselkoers van de dag van de verrekening.

 

Artikel 11 - Recht op verrekening/recht op herroeping

11.1 De Bank is te allen tijde bevoegd alle al dan niet opeisbare vorderingen van de klant, onder voorwaarden of gebaseerd op huidige en toekomstige verplichtingen jegens de Bank, te verrekenen met eventuele tegenvorderingen van de Klant op de Bank, ongeacht de valuta waarin deze vorderingen luiden. De verrekening vindt plaats tegen de wisselkoers van de dag van verrekening.

11.2 Indien de vordering van de Bank op de Klant of de tegenvordering van de Klant op de Bank echter nog niet opeisbaar is, zal de Bank haar recht op verrekening - indien de respectieve vorderingen in dezelfde valuta luiden - niet uitoefenen, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, dan wel de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.

11.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de vorderingen in verschillende valuta luiden. De Bank is bevoegd vorderingen in verschillende valuta te verrekenen tegen de koers van de dag van de verrekening.

11.4 Indien mogelijk zal de Bank de Klant vooraf, of zoveel als redelijkerwijs mogelijk, achteraf in kennis stellen van het feit dat de Bank gebruik zal maken of heeft gemaakt van haar recht op verrekening.

11.5 Onverminderd het voorgaande is de Bank bevoegd en heeft zij het recht om fouten, foutieve en/of onrechtmatige boekingen zoals, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot onverschuldigde betaling te corrigeren, zonder dat de Bank daarvoor de toestemming of medewerking van de Klant nodig heeft.

 

Artikel 12 - Rekeningen in vreemde valuta

Indien een rekening in vreemde valuta een debetsaldo vertoont, zijn de eventuele wisselkoersverliezen voor rekening van de klant, in die zin dat in geval van daling van de verkoopkoers van de betrokken vreemde valuta, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten en/of regelgevers, de Bank te allen tijde bevoegd zal zijn de rekening van de Klant te belasten met het wisselkoersverlies dat als gevolg van deze daling is ontstaan. De Bank is niet aansprakelijk voor winstderving en indirecte schade.

 

Artikel 13 - Effecten

13.1 Effecten (orders) worden doorlopend in opeenvolgende volgorde door de Bank genoteerd, tenzij afwijkende instructies gelden. Voordat de Bank een optieorder kan uitvoeren, moet de Klant eerst een optieovereenkomst ondertekenen. Effecten en andere voorraden van de klant, die op naam van de Bank ten gunste van de Klant bij derden worden aangehouden, blijven daar voor rekening en risico van de klant. De Bank is te allen tijde gerechtigd, teneinde aan haar verplichting te voldoen, deze effecten aan de Klant te leveren, haar verplichting na te komen door de derde(n) op te dragen deze effecten aan de Klant ter beschikking te stellen, dan wel haar rechten ter zake, jegens de derde over te dragen aan de klant.

13.2 De effecten en andere voorraden die voor rekening van de Klant bij derden op naam van de Bank zijn gedeponeerd, maken deel uit van het totaal van de op de algemene rekening van de Bank bij deze derden gedeponeerde waarden. De Klant deelt pro rata in alle risico's daarvan.

13.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat dit zal gebeuren, is de Bank niet verantwoordelijk voor enig aantal effecten aan klanten, behoudens die welke door loting kunnen worden uitgesloten.

13.4 De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en verkoop van buitenlandse waarden, aandelen, coupons, verhandelbare waardepapieren uit te voeren, ook om tegen in pand gegeven waarden gelden te storten of op te nemen, zulks naar keuze van de Bank, met zichzelf of met derden als tegenpartij.

13.5 De Bank is niet aansprakelijk voor gebreken aan verhandelbare instrumenten die zij voor de Klant bewaart of zal bewaren, noch voor de juistheid van de informatie over de inhoud ervan.

 

Artikel 14 - Uitvoering van opdrachten

14.1 De Klant draagt er zorg voor dat opdrachten, verklaringen en mededelingen aan de Bank op begrijpelijke wijze en met de juiste informatie worden verstrekt. De Klant zal de Bank er niet op aanspreken dat de hem door de Bank verstrekte of toegezonden handtekeningenkaarten onjuist zijn ingevuld. Alle door de Bank vereiste, en aan de Klant verstrekte, formulieren dienen volledig te worden ingevuld. De Bank voert geen opdrachten uit indien de Klant geen gebruik heeft gemaakt van door de Bank opgestelde of goedgekeurde formulieren of van de uitdrukkelijk door de Bank goedgekeurde gegevensdrager.

14.2 De Klant moet ervoor zorgen dat opdrachten, verklaringen en mededelingen aan de Bank duidelijk zijn en de juiste informatie bevatten. Overschrijvingsopdrachten worden door de Bank uitgevoerd op basis van het door de Klant opgegeven rekeningnummer en de Bank is niet verplicht de juistheid van de in de opdrachten vermelde gegevens te controleren.

14.3 De Bank staat in voor de goede uitvoering, binnen een redelijke termijn, van duidelijk, door de Klant gegeven opdrachten. Tekortkomingen in de uitvoering van die opdrachten verplichten de Bank tot vergoeding van de daardoor geleden schade aan de klant, zulks tot een maximum van vijfhonderd gulden of tweehonderdtachtig Amerikaanse dollars per opdracht, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 31 en onverminderd de verplichting van de Bank, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat die opdrachten alsnog naar behoren en zonder verdere kosten worden uitgevoerd.

14.4 De Bank zal geen beroep doen op het hiervoor genoemde maximum van vijfhonderd gulden of tweehonderdtachtig Amerikaanse dollars, indien de redelijkheid en billijkheid in een concreet geval meebrengen dat daarvan moet worden afgeweken.

14.5 Indien de Klant wenst dat opdrachten tegen, of op, een bepaalde datum worden uitgevoerd, dient deze uitvoering uitdrukkelijk schriftelijk met de Bank te worden overeengekomen. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de Bank om de uitvoering van opdrachten te weigeren indien het saldo van de rekening de uitvoering niet toelaat of indien deze uitvoering wordt belemmerd door beslaglegging ten laste van de Klant of andere vergelijkbare omstandigheden.

 

Artikel 15 - Gebruik van communicatiemiddelen

15.1 De Klant is verplicht in het verkeer met de Bank zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post, internetbankieren en andere communicatiemiddelen.

15.2 De Klant draagt bij het gebruik van e-mail, telefoon, telegraaf, telex, internetbankieren of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel bij transacties tussen de Klant en de Bank, alsmede tussen de Bank en derden, alle risico's voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of onjuiste overbrenging van instructies en mededelingen van de Klant aan de Bank, voor zover betrekking hebbend op de relatie met de klant.

15.3 Onverminderd het voorgaande is de Bank gerechtigd om ontvangen opdrachten die haar onduidelijk voorkomen niet uit te voeren voordat zij een bevestiging of verduidelijking van deze opdrachten heeft ontvangen. 

15.4 De Bank is vrij in de keuze van de te gebruiken communicatiemiddelen. De Klant is verplicht de communicatiemiddelen op een veilige en zorgvuldige wijze te gebruiken, waaronder, maar niet uitsluitend, een goed beveiligde computer, mobiele telefoon, tablet of andere apparatuur, beschermd tegen virussen, schadelijke software, malware, spyware en ander misbruik.

15.5 Alle zendingen aan of door de Bank van of naar de klant, of derden namens de klant, geschieden voor rekening en risico van de klant.

15.6 De Bank is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het niet kunnen nakomen van zijn betalingsverplichtingen jegens derden, ten gevolge van een storing in het internet- en computersysteem van de Bank, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe cyberaanvallen en/of beveiligingsinbreuken.

 

Artikel 16 - Inschakeling van derden

16.1 De Bank is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten van de Klant en bij de uitvoering van andere overeenkomsten met de Klant gebruik te maken van de diensten van derden, werkzaamheden (gedeeltelijk) uit te besteden en goederen en/of verhandelbare instrumenten van de Klant op naam van de Bank aan derden in bewaring te geven.

16.2 De Bank is bevoegd voor rekening en risico van de Klant gebruik te maken van bemiddeling door derden bij de uitvoering van opdrachten van de Klant en is tevens bevoegd de aandelen en andere effecten van de Klant op naam van de Bank bij een derde in bewaring te geven.

16.3 De Bank is voorts bevoegd voor rekening en risico van de Klant derden dekking te verlenen.

16.4 De Bank zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien de Bank bewijst dat zij bij haar keuze niet onzorgvuldig heeft gehandeld, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Indien de Klant in dat geval schade heeft geleden, zal de Bank de Klant in ieder geval zoveel mogelijk bijstaan in zijn pogingen die schade ongedaan te maken of te beperken.

 

Artikel 17 - Creditering onder voorbehoud

17.1 Voor elke creditering van een, ten gunste van de Klant ontvangen of te ontvangen, bedrag geldt als voorwaarde dat er een voorbehoud is dat de Bank dit bedrag daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk moet ontvangen. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is de Bank bevoegd de creditering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant ongedaan te maken door met terugwerkende kracht een gelijk bedrag of een gedeelte daarvan te debiteren.

17.2 De kosten in verband met een dergelijke terugboeking zijn voor rekening van de klant.

Artikel 18 - Gebruik van informatiedragers en formulieren

18.1 De Bank kan verlangen dat de Klant voor alle verrichtingen en transacties gebruik maakt van door de Bank goedgekeurde of voorgeschreven formulieren, kaarten, informatiedragers en andere communicatiemiddelen, overeenkomstig de instructies van de Bank. De formulieren moeten door de Klant volledig worden ingevuld. Alle andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen moeten door de Klant worden gebruikt, overeenkomstig de instructies van de Bank.

18.2 De Bank voert geen opdrachten uit indien bij het geven van die opdrachten geen gebruik is gemaakt van door de Bank opgestelde of goedgekeurde informatiedragers of andere door de Bank goedgekeurde communicatiemiddelen. De Bank kan verlangen dat mededelingen op een bepaalde wijze worden gedaan.

18.3 De Klant moet de hem door de Bank verstrekte of toegezonden formulieren, kaarten of informatiedrager zorgvuldig bewaren; de Klant is verplicht de Bank (schriftelijk) in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij kennis heeft gekregen van verlies of diefstal van een of meer van deze formulieren, kaarten en/of informatiedragers, of van enige andere onregelmatigheid.

18.4 Tot op het ogenblik dat de Bank deze kennisgeving heeft ontvangen, zijn de gevolgen van het gebruik van de formulieren, informatiedragers of andere communicatiemiddelen voor rekening en risico van de klant, tenzij de Klant aantoont dat de Bank hieraan schuld heeft.

18.5 Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving zal de Bank zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de Klant wordt benadeeld. De Bank aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van opdrachten op basis van een verloren of gestolen en/of onrechtmatig gebruikt, vervalst of nagemaakt formulier, kaart of informatiedrager. Bij beëindiging van de relatie is de Klant verplicht de ongebruikte formulieren zo spoedig mogelijk aan de Bank terug te bezorgen.

 

Artikel 19 - Kosten, belastingen, provisies, rente, licentierechten en andere uitgaven

19. 1 Alle door de Bank, in verband met de relatie met de klant, gemaakte kosten, zoals maar niet beperkt tot provisie, rente, porti, postzegel, telegram, telefoon, telex en representatiekosten, kosten in geval van (voorgenomen) executie van onroerend goed, noodzakelijk geachte taxaties (al dan niet in samenhang met executie), buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten en kosten van juridische bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, zijn voor rekening van de klant, met uitzondering van proceskosten en kosten van juridische bijstand, indien de Bank als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De door de Bank gemaakte kosten in en buiten rechte, in geval van beslag, procedures of geschillen tussen de Klant en een derde, zijn voor rekening van de klant. Deze kosten worden ten laste van de Klant gebracht wanneer het de Bank uitkomt.

19.2 De in het vorige lid bedoelde kosten, alsmede de door de Klant aan de Bank verschuldigde rente, worden door de Bank aan de Klant in rekening gebracht op het moment dat de Bank dit opportuun acht.

19.3 Bij de uitvoering van opdrachten en transacties van de Klant waarvoor de Bank aan derden, waaronder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, licentiekosten en/of heffingen of andere kosten verschuldigd is, worden deze aan de Klant doorberekend.

19.4 De Bank kan de provisie, vergoedingen en rente variëren en daarvoor wisselende tarieven vaststellen. De Bank is gerechtigd deze variaties en tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, tenzij de Bank met de Klant een vaste vergoeding voor een vaste periode is overeengekomen. In geval van tariefwijziging zal de Bank de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vooraf informeren.

19.5 De Bank informeert de Klant in het kader van haar dienstverlening zoveel als redelijkerwijs mogelijk is over haar tarieven (provisies, rente en overige kosten). De Bank zorgt ervoor dat deze informatie gemakkelijk beschikbaar is.

19.6 Indien door de debitering een ongeoorloofd debetsaldo op de rekening ontstaat, dient de Klant dit debetsaldo onmiddellijk aan te zuiveren zonder dat ingebrekestelling door de Bank is vereist. 

19.7 Indien de Klant gebruik maakt van internetbankieren maar de Bank verzoekt papieren afschriften aan de Klant te blijven sturen, brengt de Bank kosten in rekening voor de verzending van de papieren afschriften.

 

Artikel 20 - Contractovername

De Klant verleent hierbij -door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden- bij voorbaat zijn medewerking, indien de Bank (gedeeltelijk) wordt overgedragen en zijn rechtsverhouding met de Bank in het kader van deze overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.

 

Artikel 21 - Bewijskracht en bewaartermijn van de bankadministratie

Over elk bedrag dat de Klant op enig moment aan de Bank verschuldigd is of door de Bank aan de Klant verschuldigd is, strekt een ondertekend uittreksel uit de administratie van de Bank tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de klant. De Bank hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 22 - Verificatie van door de Bank verstrekte gegevens en uitgevoerde opdrachten

22.1 De Klant controleert bij ontvangst alle bevestigingen, bankafschriften, nota's of andere afschriften of andere informatie en/of gegevens die door de Bank aan de Klant zijn toegezonden of aan de Klant ter beschikking zijn gesteld; de Klant zorgt ervoor dat de gegevens zo spoedig mogelijk, nadat zij aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, worden geverifieerd indien de Bank deze kennisgevingen elektronisch aan de Klant ter beschikking stelt. Als datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van de Bank.

22.2 De Klant laat zo spoedig mogelijk controleren of de Bank de, door of namens hem gegeven, opdrachten juist en volledig heeft uitgevoerd. De Klant stelt de Bank onverwijld schriftelijk in kennis indien hij geen bericht van de Bank ontvangt, terwijl hij weet of behoort te weten dat hij een bericht van de Bank kan verwachten. Indien de Klant enige onjuistheid of onvolledigheid constateert, zal hij de Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en alle noodzakelijke en redelijke maatregelen treffen om (verdere) schade te voorkomen en/of meewerken aan herstel van de fout. 

22.3 De Bank is bevoegd fouten en/of vergissingen te herstellen, tevens een foutieve boeking ongedaan te maken, zonder voorafgaande toestemming van de klant. De Bank is bevoegd de creditering van een rekening van de Klant ingevolge een opdracht van een persoon zonder beschikkings- of handelingsbevoegdheid ongedaan te maken. 

22.4 Als de Klant een kopie vraagt van eerder door de Bank aan hem verstrekte informatie, verstrekt de Bank die binnen een redelijke termijn en tegen betaling van de door de Bank redelijkerwijs te maken kosten aan de klant, tenzij de Bank de informatie niet meer heeft of de Bank redelijke gronden heeft om niet aan het verzoek te voldoen.

 

Artikel 23 - Goedkeuring van afschriften door de Bank

Indien de Klant de inhoud van bevestigingen, bankafschriften, facturen, andere afschriften of andere aan de Klant gezonden of ter beschikking gestelde informatie (zoals, maar niet beperkt tot, internetbankieren) niet schriftelijk heeft betwist binnen twaalf maanden nadat die informatie door of namens de Bank aan de Klant ter beschikking is gesteld of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de Klant die heeft ontvangen, wordt de inhoud van die informatie in ieder geval geacht door de Klant te zijn goedgekeurd en kan de Klant de Bank derhalve niet meer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onjuiste vermeldingen.

 

Artikel 24 - Naam en adres van de Klant 

24.1 De Klant is verplicht schriftelijk aan de Bank het fysieke adres en, voor zover van toepassing, het e-mailadres op te geven waarnaar alle voor de Klant bestemde documenten en/of informatie kunnen worden gezonden. Wijzigingen van naam en adres dienen onverwijld schriftelijk aan de Bank te worden doorgegeven.

24.2 De Bank is gemachtigd het laatst bekende adres van de Klant te beschouwen als het gekozen domicilie voor alles wat betrekking heeft op zijn relatie met de Bank, waar alle voor de Klant bestemde documenten en/of inlichtingen en geschriften kunnen worden afgeleverd.

24.3 De Klant die geen bekend adres heeft bij de Bank, wordt geacht domicilie te hebben gekozen op het hoofdkantoor van de Bank te Curaçao.

24.4 Alle, door de Bank aan de in de vorige drie leden bedoelde adressen, verzonden stukken en/of inlichtingen worden geacht door de Klant te zijn ontvangen.

 

Artikel 25 - Pandrecht

25.1 Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de klant:

a. zich verbonden om de volgende eigendommen, met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten, aan de Bank te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen de Bank te eniger tijd, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen of te verkrijgen heeft:

i: alle (geld)vorderingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, op de Bank heeft of verkrijgt;

ii. alle goederen, effecten, verhandelbare instrumenten en andere financiële instrumenten die de Bank of een derde, uit welke hoofde ook, van of voor de Klant onder zich heeft of zal krijgen;

iii. alle aandelen in gemeenschappelijke depots die de Bank onder zich heeft of zal krijgen;

iv. alle goederen die de goederen onder i, ii of iii (zullen) vervangen;

b. voor zover wettelijk mogelijk, de goederen die onder 'a' vallen aan de Bank te verpanden; 

c. de Bank onherroepelijk gemachtigd om, met het recht van substitutie, deze goederen namens de Klant aan zichzelf te verpanden, zo nodig herhaaldelijk, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

25.2 De Klant staat ervoor in dat hij tot verpanding bevoegd is en dat de betreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan de Bank.

25.3 De Bank zal de verpande goederen, indien de Klant daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende waarborg biedt voor al hetgeen de Bank uit welke hoofde dan ook van de Klant te vorderen heeft en/of zal krijgen. De Bank mag slechts tot verkoop van de verpande goederen overgaan indien zij een opeisbare vordering op de Klant heeft en de Klant met de betaling daarvan in verzuim is. De Bank zal niet meer van de verpande goederen verkopen dan nodig is voor de betaling van de schuld van de klant. Nadat de Bank van haar bevoegdheid tot verkoop gebruik heeft gemaakt, zal zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

 

Artikel 26 - Onmiddellijk opeisbaar

26.1 Al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan de Bank verschuldigd is, is te allen tijde onmiddellijk opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of een wettelijke bepaling de inachtneming van een termijn voorschrijft. 

26.2 Evenzo wordt elk krediet onmiddellijk opeisbaar, ook indien een aflossings- of opzegtermijn is overeengekomen of een bepaalde vervaldag is vastgesteld, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in de volgende gevallen:

(a) indien de voorwaarden waaronder het krediet is verleend door de Klant niet worden nageleefd; 

(b) indien de Klant failliet wordt verklaard en/of surséance van betaling aanvraagt; 

(c) indien beslag wordt gelegd op goederen of gelden van de Klant 

(d) indien de Klant een rechtspersoon is of een vennootschap die geen rechtspersoon is, in geval van liquidatie of ontbinding, en indien de Klant een natuurlijke persoon is, in geval van overlijden of ondercuratelestelling; 

(e) indien een van de onder b, c en d genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een borg van de Klant of ten aanzien van een hoofdelijk aansprakelijke voor de schuld van de klant; 

(f) indien blijkt dat de Klant onjuiste gegevens aan de Bank heeft verstrekt ter verkrijging of verlenging van enig krediet.

26.3 De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Bank gevolg te geven aan de aanmaning van de Bank om het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk te voldoen zoals door de Bank gevorderd.

 

Artikel 27 - Zekerheidstelling

27.1 De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Bank en ten genoegen van de Bank enige verstrekte zekerheid te stellen of aan te vullen in de door de Bank gewenste vorm en omvang. Deze zekerheden moeten steeds zodanig zijn, en daartoe door de Klant ten genoegen van de Bank zo nodig worden vervangen en/of aangevuld, dat de Bank, gelet op het risicoprofiel van de klant, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de Bank relevante factoren, voortdurend over voldoende zekerheid beschikt en zal beschikken. Op verzoek van de Klant zal de Bank de reden voor deze zekerheid, of de vervanging of aanvulling daarvan, aangeven. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de klant.

27.2 Indien de Klant aan dit verzoek geen gevolg geeft, of indien de Klant om welke reden dan ook niet aan zijn verplichtingen jegens de Bank voldoet, is de Bank gerechtigd, naar haar keuze, alle zekerheden of een gedeelte daarvan, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, te gelde te maken op het tijdstip en de wijze die haar wenselijk voorkomen, teneinde op de opbrengst daarvan het aan de Bank verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente en kosten, te verhalen.

 

Artikel 28 - Internetbankieren

28.1 De voorwaarden in dit Artikel zijn van toepassing op het moment dat de Bank het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor het gebruik van internetbankieren aanvaardt. Door het invullen van het formulier aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

28.2 De Klant neemt te allen tijde de hoogste voorzorgsmaatregelen en geheimhouding in acht bij het gebruik van de online gebruikers-ID, het wachtwoord en het eenmalig te ontvangen wachtwoord (OTP) per e-mail, SMS, authenticatie applicatie en/of andere door de Bank te bepalen elektronische media. Indien de Klant vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot de gebruikersinformatie van de Klant of dat de Klant vermoedt dat onbevoegden kennis hebben van de toegangsinformatie van de klant, dient de Klant de Bank onverwijld telefonisch, en vervolgens schriftelijk, op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Klant bij constatering van een onbevoegde transactie van een rekening of onbevoegd gebruik van de dienst, de Bank onmiddellijk telefonisch, en vervolgens onverwijld schriftelijk, op de hoogte stellen.

28.3 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor alle instructies die hij via het internetbankieren aan de Bank geeft. De Bank is niet verplicht na te gaan of de instructies afkomstig zijn van de Klant of van een andere persoon, al dan niet met medeweten of toestemming van de klant. De Bank is gerechtigd uit te gaan van de authenticiteit van de via internetbankieren ontvangen opdrachten en zal op de opdrachten afgaan zonder dat zij enig onderzoek hoeft in te stellen naar de identiteit of de bevoegdheid van de afzender van de opdrachten.

28.4 De Klant bevestigt te allen tijde de juistheid van de door hem gegeven opdrachten bij het gebruik van internetbankieren, aangezien de Bank slechts gerechtigd is de via internetbankieren ontvangen opdrachten uit te voeren.

28.5 De Bank kan afzien van het verzenden van papieren afschriften en/of verklaringen, berichten, afschriften en andere documenten en informatie aan de klant, wanneer de Klant internetbankiert bij de Bank. De Klant kan de Bank echter verzoeken een papieren afschrift te sturen met inachtneming van artikel 19.

28.6 De Klant kan het gebruik van internetbankieren te allen tijde beëindigen door de Bank daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De Klant blijft verantwoordelijk voor de verrichte transacties tot de toegang tot de dienst is beëindigd. De Bank kan het gebruik van internetbankieren opzeggen indien de Klant gedurende zes (6) maanden geen gebruik maakt van internetbankieren; de Bank zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Bank is in dit geval niet aansprakelijk voor de schade die de Klant zou kunnen lijden ten gevolge van deze opzegging van de dienst.

 

Artikel 29 - Beëindiging van de relatie

29.1 Elk der partijen is te allen tijde eenzijdig bevoegd de relatie schriftelijk te beëindigen. De Klant en de Bank zijn niet verplicht de relatie voor onbepaalde tijd voort te zetten. Zowel de Bank als de Klant houden rekening met opzegtermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

29.2 Indien de Bank de relatie met de Klant beëindigt, zal de Bank de Klant voor zover mogelijk, en op diens verzoek, informeren over de reden van de beëindiging.

29.3 De Bank zal de bankrelatie geheel of gedeeltelijk, naar eigen inzicht, met onmiddellijke ingang beperken, opschorten of beëindigen indien de Klant of zijn vertegenwoordiger(s) deze Algemene voorwaarden en/of overeengekomen voorwaarden niet naleven en/of het reglement niet, niet tijdig of niet volledig naleven.

29.4 De Bank is in geval van opschorting, beperking of beëindiging van de bankrelatie niet aansprakelijk voor schade die de Klant als gevolg daarvan heeft geleden of zal lijden, tenzij deze opschorting, beperking of beëindiging in de risicosfeer van de Bank ligt, bijvoorbeeld door schending van het reglement.

29.5 In geval van onmiddellijke beëindiging zal de positie zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijven deze Algemene voorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 30 - Overlijden van de Klant 

30.1 De Bank moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van de klant. Zolang de Bank niet op deze wijze van het overlijden van de Klant in kennis is gesteld, kan zij door of namens de overledene gegeven opdrachten blijven uitvoeren. De Bank kan opdrachten, die zijn gegeven voordat of kort nadat de Bank in kennis is gesteld van het overlijden van een klant, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

30.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de Bank in geval van overlijden van de Klant bevoegd het saldo van de rekening van de klant, alsmede alle andere goederen die de Bank voor deze Klant onder zich heeft, bevrijdend over te dragen aan de persoon of personen genoemd in een door een notaris afgegeven verklaring van erfrecht of executeur met beschikkingsbevoegdheid. De erfgenamen of executeurs zijn verplicht de Bank op haar verzoek een dergelijke verklaring van erfrecht te verstrekken.

30.3 Na ontvangst van het bericht van overlijden van de Klant zal de Bank enige tijd nodig hebben om haar dienstverlening daaraan aan te passen. Dit heeft als gevolg dat de Bank nog opdrachten heeft om uit te voeren, die vóór of enige tijd na het bericht van overlijden zijn ontvangen. In dergelijke gevallen is de nalatenschap van de Klant hieraan gebonden, indien de uitvoering redelijkerwijs niet kan worden verhinderd.

30.4 De Bank is niet verplicht informatie te verstrekken over handelingen en transacties die vóór het tijdstip van overlijden van de Klant zijn verricht. In geval van meer dan één erfgenaam is de Bank niet verplicht te reageren op informatieverzoeken (bijvoorbeeld over betalingen via de rekening van de klant) van individuele erfgenamen.

 

Artikel 31 - Aansprakelijkheid van de Bank

31.1 De Bank is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de Klant haar kan worden toegerekend of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaalde.

Voor zover dit niet uit de wet voortvloeit, is de Bank in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de Bank het gevolg is van:

i. internationale conflicten

ii. gewelddadige of gewapende handelingen, of ernstige dreiging van dergelijke handelingen;

iii. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale regering;

iv. maatregelen van een toezichthoudende autoriteit

v. boycotacties

vi. natuurrampen

vii. pandemieën

viii. arbeidsconflicten bij derden of onder haar eigen personeel;

ix. capaciteitsproblemen met en/of storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Bank of van derden.

31.2 Indien een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid zich voordoet, zal de Bank ter beperking van eventuele nadelige gevolgen voor de Klant die maatregelen nemen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden. De Bank is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade of gederfde winst.

 

Artikel 32 - Gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is, om welke reden dan ook onuitvoerbaar is verklaard of nietig wordt, zal deze zo veel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling. Alle overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven echter van toepassing.

 

Artikel 33 - Toepasselijk recht

Op de relatie tussen de Bank en de Klant is uitsluitend het recht van de woonplaats van de Bank van toepassing. Als woonplaats van de Bank wordt in dit verband beschouwd het kantoor of bijkantoor van de Bank waar de Klant een rekening aanhoudt.

 

Artikel 34 - Klachten en geschillen

Indien de Klant niet tevreden is over de door de Bank verleende diensten, dient hij zich eerst tot de Bank te wenden, volgens de bij de Bank geldende procedure. Klachten kunnen worden ingediend door het invullen van het klachtenformulier via onze website: www.psbbanknv.com of per e-mail naar complaints@psbbanknv.com, voorzien van de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (indien van toepassing), omschrijving van de klacht.

 

Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend door een klachtenbrief te sturen naar:

PSB Bank NV

Waaigatplein 1 

Toren Unit

Curaçao

 

Artikel 35 - Bevoegde rechter

Geschillen tussen de Klant en de Bank worden beslecht door de rechter te Curaçao.

 

Artikel 36 - Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden

36.1 De Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Afwijking van of aanvulling op deze Algemene voorwaarden geschiedt slechts indien dit door de Bank schriftelijk is vastgelegd.

36.2 Exemplaren van deze Algemene voorwaarden en van de wijzigingen die de Bank kan opleggen liggen te allen tijde ter inzage ten kantore van de Bank of zijn tevens te vinden op de website van de Bank: www.psbbanknv.com.

36.3 De Bank kan de Klant op verzoek ook een exemplaar van de toepasselijke tekst toezenden. Wijzigingen en aanvullingen die de Bank in deze Algemene voorwaarden mocht aanbrengen, binden de Klant vier weken na deponering van deze Algemene voorwaarden en/of wijzigingen en/of aanvullingen ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao en ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten.

36.4 In geval van een (juridisch) geschil prevaleert de taal van de oorspronkelijke tekst van deze Algemene voorwaarden in het Nederlands.

Artikel 37 - Inwerkingtreding

Deze (herziene) Algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene voorwaarden en treden in werking op de datum waarop deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao en ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten.