Kondishonnan General

Artíkulo 1 – Definishon

E siguiente disposishonnan ta nifiká lo siguiente:

a. Kondishonnan general

E kondishonnan general aki, semper den nan vershon mas resien;

b. Banko

PSB Bank N.V., ku su ofisina prinsipal establesé na Kòrsou, na Waaigatplein 1, otro ofisinanan i e ofisina na St. Maarten i kualke susesor Kliente;

c. Servisionan bankario

Servisio, produkto, konseho òf fasilidat (den e sentido mas amplio di palabra) di Banko, pa un òf mas di su Klientenan.

d. Komunikashon

Un notifikashon, deklarashon òf (otro) interkambio di informashon.

e. Formulario

Dokumento standarisá ku Banko ta hasi disponibel sea riba papel òf den formato elektróniko, ku e meta pa uza esaki den Komunikashon ku Banko.

f. Prueba di identidat

Un dokumento ofisial, manera un pasaporte, reibeweis (di un di e isla- òf paisnan den Reino Ulandes) òf sédula bálido;

g. Kuenta

E kuenta, riba nòmber di e Kliente.

h. Kliente

E Klientepersona natural òf entidat ku tin un òf diferente kuenta na Banko i/òf tin un tarheta pa usa na ATM.

i. “Online banking"

Un ambiente elektróniko ku banko a konfigurá ku e Kliente, komo un kanal di komunikashon seif entre Banko i e Kliente. Esaki ta kubri tambe “mobile banking” i otro servisionan bankario pa medio di aplikashon (“app”) i/òf funshonalidatnan similar akordá ku e Kliente.

 j. Informashon di akseso pa usuario

Informashon ku ta konsistí di identifikashon “online” di usuario (“Online ID"), kontraseña (“password”) i e kontraseña pa uza un solo biaha (“one-time password” òf OTP abreviá).

 

Artíkulo 2 – Konteksto i aplikashon

E siguiente Kondishonnan general ta apliká riba tur akuerdo eksistente i tur futuro akuerdo entre Banko di un banda i su Klientenan di otro banda, den kuadro di komunikashon entre su ofisinanan na Kòrsou i St. Maarten. A ménos ku den otro (un) akuerdo(nan) i/òf (un) otro kondishon(nan) palabrá algu otro por eskrito, e Kondishonnan general aki ta apliká riba servisio i/òf produktonan ku Banko ta brinda. E Kondishonnan general aki ta apliká eksklusivamente den e relashon entre Banko i su Klientenan, i meskos tambe den kaso ku e Kliente uza su propio término- i kondishonnan. Ademas, Banko tin tambe reglanan general vigente ku ta rigi higiena, seguridat i bistuario, ku e Kliente mester tene su mes na dje ora e ta di bishita na Banko. E Kliente mester sigui tur instrukshon di e personal di Banko riba e reglanan general vigente aki. Banko ta outorisá pa modifiká e reglanan general vigente aki kada tempu pasa.

 

Artíkulo 3 – Deber di protekshon

3.1 Banko mester opservá e debido atenshon nesesario i lo tuma, segun su posibilidatnan ta permitié, interes di e Kliente na kuenta na momento di brinda su servisionan. Bisando esaki, ta komprondé ku Banko no ta obligá na uza informashon no-públiko ku e por tin akseso na dje, inkluyendo informashon konfidensial i/òf informashon ku ta influensiá preis. Ningun disposishon di e Kondishonnan general aki òf di kualke otro kondishon spesial ku Banko ta uza, no por stroba e stipulashon aki di ser apliká.

3.2 E Kliente i su representante(nan) ta komprondé Banko su nesesidat pa sierto informashon i dokumentashon, i e Kliente tin e deber pa koperá i/òf tuma inisiativa pa duna Banko e informashon rekerí.

3.3 E Kliente i su representante(nan) mester opservá e debido atenshon nesesario pa ku Banko, segun su posibilidatnan ta permitié, tomando interes di banko na kuenta. E Kliente ta permití Banko kumpli ku su obligashonnan legal i kontraktual, i ehersé su servisio di forma korekto, no solamente pa ku su Kliente, pero tambe pa ku otronan, manera órganonan supervisor, reguladó, outoridatnan fiskal nashonal, internashonal i/òf outoridatnan multinashonal.

3.4 Riba e promé solisitut di Banko, e Kliente i su representante(nan) lo duna Banko informashon i dokumentashon sufisientemente detayá, verídiko i kompleto, inkluyendo, pero no limitá na, informashon tokante e Kliente su aktividatnan i propósito, meskos tambe informashon tokante e produkto i servisionan ku e Kliente ke kumpra serka Banko, fuente di entrada, títulonan negoshabel i/òf otro produkto ku e Kliente tin, lo tuma via Banko òf lo akomodá na Banko. E Kliente mester informá Banko inmediatamente di kualke kambio den e informashon menshoná den e frase anterior. Banko lo tene legislashon i regulashon aplikabel na kuenta.

3.5 E Kliente lo hasi uzo di produkto i servisio ku Banko tin, solamente pa loke e produkto òf servisio aki a ser kreá p’e. E Kliente lo no hasi mal uzo, òf laga hasi mal uzo i/òf hasi uzo di forma no apropiá òf ilegal di e servisio i/òf produktonan di Banko, inkluyendo, pero no limitá na, propositonan ku no ta kompatibel ku legislashon òf regulashon, ku ta kontribuí na aktonan kriminal, por kousa daño na Banko òf na su reputashon i/òf por kousa daño na operashon i integridat di e sistema finansiero.

3.6 Den kaso ku un Kliente keda sin duna Banko kualke informashon nesesario i/òf dokumentashon òf, den kaso di uzo inapropiá – manera ta referí na dje mas ariba – Banko ta outorisá, segun su kriterionan, pa terminá e relashon inmediatamente.

3.7 E Kliente (i su representante(nan)), mekos ku Banko, lo kumpli debidamente ku leinan (bankario) òf ordenansanan nashonal òf di otro pais, regla i regulashon di maneho (bankario), meskos ku tur regla i regulashon similar aplikabel, imponé dor di órganonan legislativo lokal i di otro pais, inkluyendo, pero no limitá na, regla i regulashon di legislashon i tratadonan fiskal, anti-labamentu di plaka i anti-terorismo, inkluyendo, pero no limitá na, “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) i “Common Reporting Standard” (CRS) (‘Regulashonnan’). Riba e promé solisitut di Banko, ta rekerí koperashon di e Kliente i/òf su representante(nan), pa duna Banko sierto informashon den kuadro di “Sa ken bo klienta ta” (KYC, pa su abreviashon na ingles). Keda sin kumpli ku e rekisitonan a base di e regulashon aki òf falta di kumplimentu na tempu i/òf denter di e término preskribí pa Banko, ta hasi Banko outorisá, segun su kriterionan eksklusivo, pa terminá e relashon inmediatamente.

3.8 Aseptashon di kualke Kliente i mantenshon di e relashon ku un Kliente eksistente ta bai segun kriterio di Banko i ta suheto na regulashonnan aplikabel eksistente i maneho i regulashon interno di Banko den tur kaso. 

 

Artíkulo 4 – Dato i informashon di Kliente

4.1 Banko por prosesá e Kliente su datonan personal. Banko lo tuma tur legislashon i regulashon aplikabel na kuenta ora e ta prosesá e Kliente su datonan personal, pero tambe ora e ta prosesá datonan tokante produkto- i servisionan ku e Kliente a kumpra serka Banko. Datonan personal ku Banko por kolektá, warda, prosesá òf uza ta konsistí di informashon manera identifikashon di e Kliente, adrès, sekso i fecha di nasementu.

4.2 Opservando legislashon pa protekshon di datonan personal debidamente, Banko ta outorisá tambe pa kopia dokumento ku ta kontené informashon personal, registrá i retené e informashon. Den kaso ku e Kliente ta un entidat legal òf un sosiedat, e Kliente mester duna informashon tokante e poseshon (‘ownership’) i e struktura di kòntròl di e entidat legal òf sosiedat.

4.3 Tambe Banko ta outorisá pa interkambiá informashon ku terseronan, ku ta parti di operashon di su aktividatnan bankario, òf ehekushon di su servisionan òf aktividatnan relatá na dunamentu di servisio, di akuerdo ku legislashon i regulashon aplikabel pa Banko. Banko lo duna informashon tambe na gobièrnu lokal, regional òf internashonal, órganonan i outoridatnan regulatorio i institushonnan ku ta registrá puntuashon di krédito (“credit rating”), di akuerdo ku legislashon i regulashon aplikabel, i ku ta disponibel pa Banko.

4.4 Banko ta outorisá pa registrá informashon di fiansa den e sistema di Caribbean Credit Bureau (CCB), di manera ku usuarionan registrá di e sistema aki tambe por tin akseso na e informashon aki. Banko por prosesá dato tokante produkto i servisio ku e Kliente kumpra, teniendo na kuenta lei i regulashonnan aplikabel i e kódigo di kondukta aplikabel pa Banko. Alabes, Banko por interkambiá dato ku terseronan den e siguiente kasonan:

a. Banko por interkambiá dato personal ku terseronan ku Banko ta hasi uzo di dje den su operashonnan òf ora e ta duna servisio. Esaki ta enserá, entre otro, en konekshon ku (i) fiansa òf krédito, transferensia di dato personal i di krédito na terseronan i (ii) en konekshon ku pago, pasamentu di dato personal pa terseronan na paisnan ku no tin mesun nivel di protekshon ku e pais kaminda Banko ta establesé.

b. Dato personal por keda suheto na investigashon di outoridatnan nashonal outorisá, di e paisnan kaminda e datonan aki ta lokalisá, en konekshon ku prosesamentu di e datonan tantu durante i despues di prosesamentu.

c. Banko por kompartí dato personal ku otro institushonnan pa (i) duna informashon tokante kondukta di konsumidó pa ku krédito, pa asina minimalisá riesgo di pèrdida, (ii) brinda informashon tokante e montante total na krédito ku un persona tin habrí pa prevení ku e ta pasa su límite di krédito i (iii) brinda informashon tokante otro kondukta di konsumidó relatá na krédito, manera komportashon froudulento, programa pa restrukturashon di debe òf insolvensia (‘bai bankrut’).

4.5 E Kliente lo informá Banko inmediatamente i por eskrito den kaso di kualke kambio den e informashon ku e Kliente a duna Banko, inkluyendo, pero no limitá na, adrès kaminda Banko por manda tur dokumento di e Kliente.

4.6 Banko ta outorisá pa uza e Kliente su adrès mas resien registrá den Banko su sistema komo e adrès ku e Kliente a skohe pa tur loke ta trata e relashon entre e Kliente i Banko. Komo konsekuensia, tur dokumento i proseso destiná pa e Kliente lo keda entregá òf notifiká na e adrès aki. Di tur dokumento ku manda pa e Kliente na e adrès aki, mester ser konsiderá ku el a yega serka e Kliente. Den kaso ku Banko mester hasi un investigashon pa saka afó kua ta e adrès aktual di e Kliente, e gastunan relashoná ku esaki lo ta pa kuenta di e Kliente.

4.7 Banko ta outorisá pa uza e Kliente su dato personal pa prosesá i generá data i statistik i tambe pa merkadeo. 

 

Artíkulo 5 – Forsa superior

5.1 Si Banko no kumpli ku kualke obligashon pa ku e Kliente, debí na un suseso serio den sentido di forsa superior (“force majeur”), kousando asina ku e akuerdo entre Banko i Kliente ta na riesgo pa ser interumpí, òf miéntras tantu ta òf a ser interumpí, Banko nunka lo no ta responsabel pa ku su Kliente i/òf terseronan pa kualke evento den e sentido aki, inkluyendo, pero no limitá na: desaster natural, pandemia, konflikto internashonal, desishon i medida di gobièrnu lokal òf kualke gobièrnu di otro hurisdikshon, òf organisashonnan di supervishon nashonal, di otro hurisdikshon òf internashonal, disputa laboral, tambe esnan di Banko su mes personal, interupshon di servisio i/òf disputa laboral den kompanianan ku Banko ta uza servisio di dje, blokeo i akshonnan di bòikòt, fayo den suministro di koriente, fayo den konekshonnan di komunikashon òf den ekipo òf “software” di Banko òf terseronan.

5.2 Riba e promé solisitut di Banko, e Kliente lo hasi òf evitá di hasi kualke kos ku Banko rasonablemente ta konsiderá nesesario den konteksto di artíkulo 5 insiso 1, pa fasilitá prestashon di servisio i pa limitá òf prevení daño kaminda ta posibel. Pa esaki, e Kliente mester komprobá semper ku e solisitut ta bini di Banko; den kaso di kualke duda, e Kliente mester tuma kontakto ku Banko.

 

Artíkulo 6 – Outoridat pa aktua i outorisashon pa representashon

6.1 E Kliente ta garantisá su outoridat pleno i ilimitá pa aktua den su relashon ku Banko.

6.2 E Kliente ta responsabel pa kualke daño ku Banko por sufri komo konsekuensia di falta di outoridat òf falta di outoridat kompletu pa aktua. Alabes e Kliente lo indemnifisá Banko kontra tur konsekuensia i kualke reklamo di terseronan relashoná ku e falta di outoridat òf falta di outoridat kompletu pa aktua.

6.3 Banko mester risibí por eskrito, di un manera i/òf forma determiná pa Banko, un òf mas ehemplar di firma no-digital (na man) di e Kliente i di e persona(nan) outorisá pa aktua huntu ku, pa òf na nòmber di e Kliente, pa disponé di e kuenta òf otro balornan depositá na Banko i pa representá e Kliente ora di hasi transakshon ku Banko, indikando tur spesifikashon di kualke restrikshon ku ta apliká pa e outoridat aki. E Kliente no por reklamá Banko ku e karchinan pa registrá firma entregá òf mandá pa ta yená inkorektamente.

6.4 Si no a indiká ningun restrikshon, manera ta referí na dje den artíkulo 6 insiso 3, asta si e restrikshonnan aki a keda spesífikamente definí den e statutonan i/òf otro regulashonnan i/òf otro dokumento spesial di apoderashon i/òf den otro dokumento, kada un di e firmanan entregá na Banko lo komprometé e Kliente totalmente i pa kualke montante. 

6.5 Banko no ta responsabel pa kambio den outoridat pa aktua di un Kliente ni di su representante(nan), ni tampoko pa revokashon di outoridat di e Kliente i/òf interupshon di apoderashon, inkluyendo inkluyendo apoderashon-asta si e informashon aki ta registrá den registronan públiko- a ménos ku Banko a konfirmá por eskrito di a tuma nota debidamente di esaki i a haña un lapso di tempu rasonabel pa adaptá su servisionan di akuerdo ku e kambio.

6.6 No por hasi ningun reklamo kontra Banko pa registrashonnan mantené den e Registro komersial, Registro di propiedat komunitario òf otro registro públiko, òf kambio den kualke un di e registrashonnan aki, a ménos ku Banko a ser informá di esaki por eskrito i a risibí un kantidat di tempu rasonabel pa adaptá su servisionan debidamente komo konsekuensia di esaki.

6.7 Sosionan ku ta retirá (òf antiguo sosionan, den kaso di disolushon) ta sigui individualmente i konhuntamente responsabel pa ku Banko, pa tur demanda ku Banko tin pa ku e Kliente, sea ku ta trata di demanda relashoná ku montante pa risibí òf nò, i sea ku ta trata di kondishonnan spesial òf nò, te na momento ku informá Banko por eskrito, i ku esaki a tuma nota di e retiro (disolushon), i a ménos ku asta despues di esaki e responsabilidat individual i konhunto di e (antiguo) sosio ta keda na vigor pa obligashonnan di e Kliente ku el a komprometé su mes kuné promé ku Banko a ser notifiká di e retiro òf disolushon i pa obligashonnan di e Kliente basá riba aktonan ehersé for di promé ku Banko a ser informá di e retiro òf disolushon.

6.8 E Kliente, ademas di su representante(nan), lo ta responsabel pa ku Banko pa tur daño ku Banko por a hiba komo konsekuensia di transakshonnan di esnan ku ta representá e Kliente na Banko.

6.9 E Kondishonnan general i tur otro disposishon aplikabel, regla- i limitashonnan entre Kliente i Banko, ta aplikabel pa esun ku ta representá e Kliente tambe.

 

Artíkulo 7 – Informashon kompartí ku terseronan

7.1 Banko lo no ta responsabel pa un kuenta habrí, ni tampoko lo e hasi ningun deklarashon i/òf divulgá informashon na ningun otro partido, ku no ta e persona na nòmber di ken e kuenta a ser habrí, ku eksepshon di interkambio usual di informashon den Banko mes i ku su kompanianan afiliá, ku eksepshon di notifikashonnan mandá pa un kompania ku ta reportá tokante kondukta di konsumidó pa ku krédito, ku e Kliente pa medio di esaki a duna su aprobashon p’e. Ademas lo kompartí informashon na momento ku lei ta eksigí esaki di Banko.

7.2 Si na kualke momento e Kliente debe Banko un montante di forma no-outorisá, sin importá e manera, forma òf designashon i/òf tin un retraso den pago riba fasilidatnan di krédito - den kualke forma òf designashon, inkluyendo, pero no limitá na fiansa, hipotek, tarheta di krédito, fasilidat di krédito riba kuenta koriente òf un fiansa ku e Kliente a risibí en espera di un pago pendiente (“overbruggingskrediet”) – i e retraso(nan) aki òf kuakle otro debe na Banko no keda kanselá denter di e término stipulá pa Banko, Banko ta outorisá, segun su kriterionan eksklusivo, pa reportá e Kliente na Caribbean Credit Bureau, e kompania ku ta reportá riba kondukta di konsumidó pa ku krédito òf, segun su kriterionan, na kualke otro kompania ku ta hasi esaki.

7.3 Informashon personal por keda interkambiá tambe entre terseronan ku Banko ta traha kuné den operashon di su aktividatnan bankario òf ehekushon di su servisionan bankario.

 

Artíkulo 8 – Grabashon di vidio i oudio

Denter di e límitenan di e legislashon ku ta apliká, Banko ta hasi grabashon di imágen i/òf oudio pa motibunan manera operashon efektivo, pa por duna prueba, pa kombatimentu di krímen i pa bon kòntròl di kalidat, den kua e Kliente por aparesé.

 

Artíkulo 9 – Kuentanan na nòmber di mas ku un persona ku tin outorisashon pa disposishon

9.1 Pa loke ta trata kuentanan konhuntamente mantené, habrí den nòmber di dos òf mas persona, kada un di e personanan lo ta outorisá pa disponé di e kuenta independientemente.

Tur transakshon, instrukshon, transferensia òf depresiashon ehekutá pa un òf mas di e personanan ku ta mantené e kuenta na Banko, ta definitivo pa tur i nan lo ta individualmente i konhuntamente responsabel pa ku Banko pa e totalidat, a ménos ku, i solamente si ekspresamente algu otro keda palabrá por eskrito ku Banko.

9.2 Kada persona ku ta mantené un kuenta asina’kí na Banko ta outorisá pa disponé di e balanse den e kuenta independientemente, a ménos ku ekspresamente algu otro a keda palabrá por eskrito ku Banko. E persona(nan) ku konhuntamente ta mantené e tipo di kuenta aki na Banko ta kompletamente responsabel pa e derechi riba e fondonan ku tin riba e kuenta. Banko lo no enbolbí su mes, ni lo e no tin ningun obligashon pa determiná e derechi aki, ni tampoko Banko lo no eksaminá e derechi aki. 

9.3 Den kaso ku habri un kuenta den nòmber di un sosiedat públiko, ku no ta un korporashon, kada sosio lo ta kompletamente outorisá pa ku Banko pa disponé di e kuenta, asta si su outoridat i/òf responsabilidat ta limitá pa medio di un kontrato korporativo, i respektivamente tur sosio lo ta konhuntamente i individualmente responsabel pa e akshonnan di un òf mas di nan pa ku Banko, pa e montante kompletu. Kualke limitashon, manera referí na dje mas ariba, lo no apliká pa Banko, a ménos ku i solamente si a akordá algu otro por eskrito ku Banko.

9.4 Si habri un kuenta den nòmber di un komité òf otro grupo di persona, manera un asosiashon ku no ta un entidat legal, esnan ku, di akuerdo ku e karchi pa registrá firma, ta outorisá pa disponé di e kuenta, lo ta konhuntamente i individualmente responsabel pa e montante kompletu. Nan por laga remplasá nan mes pa otronan, ku aprobashon por eskrito di Banko, pero den un kaso asina nan ta keda responsabel pa obligashonnan ku por ta eksistí pa ku Banko na e momento ku ta remplasá nan òf obligashonnan ku ta surgi direktamente for di akshonnan ku a tuma lugá promé ku nan remplaso.

9.5 Den kaso ku un persona ku ta mantené kuenta Banko fayesé, esnan ku ta keda atras i den nòmber di ken e kuenta ta, ta keda outorisá pa disponé di e fondonan independientemente. Esnan ku ta keda atras ta rekonosé ku herederonan di e defuntu por remplasá e defuntu i ku konhuntamente nan lo tin e mesun derechi riba e kuenta(nan) ku e defuntu tabatin.

 

Artíkulo 10 – Título di kuenta

10.1 Título di kuentanan lo keda stipulá segun deseo ku e Kliente ekspresá tokante esaki, a ménos ku Banko tin opheshon. Banko ta outorisá, na momento ku notifiká e Kliente, pa separá e Kliente su kuenta den diferente kuenta, ku títulonan ku Banko determiná, si akaso e ta konsiderá esaki nesesario.

10.2 Den kaso ku e Kliente tin un òf mas kuenta pa invershonista (“cash account”) na Banko, e kuentanan aki lo keda tratá komo si fuera nan ta pertenesé na diferente persona, sin kita Banko su outoridat pa konsiderá nan komo un solo kuenta, segun su kriterionan – sin importá e moneda den kua i e kondishonnan bou di kua ta atministrá e kuentanan aki – i pa kompensá saldo ku otro. E kompensashon di saldo aki ta tuma lugá na e tipo di kambio riba dia di e kompensashon.

 

Artíkulo 11 – Derechi di kompensashon / derechi di revershon

11.1 Banko ta outorisá na tur momento pa kompensá tur demanda di Kliente, sea ku ta trata di montante pa paga òf risibí, ku kondishon òf basá riba obligashonnan aktual òf obligashonnan den futuro pa ku Banko, ku kontra-demanda ku e Kliente por tin pa ku Banko, sin importá e moneda den kua e demandanan aki ta registrá. Kompensashon ta tuma lugá na e tipo di kambio riba dia di e kompensashon.

11.2 Sin embargo, si banko su demanda kontra e Kliente òf e Kliente su kontra-demanda riba Banko no a yega nan fecha di pago ainda, Banko lo no ehersé su derechi di kompensashon – si e demandanan korespondiente ta den e mesun moneda-, a ménos ku tin beslag riba e Kliente su kontra-demanda òf tin kualke disputa pa ku esaki, un derechi limitá ta establesé riba esaki òf e Kliente asigná su kontra-demanda bou di un título spesial, òf e Kliente keda deklará bankarota òf risibí un suspenshon di pago (temporal).

11.3 E limitashonnan ariba menshoná no ta apliká si e demanda ta den monedanan diferente na e tipo di kambio riba e dia di kompensashon.

11.4 Si ta posibel, Banko lo notifiká e Kliente adelantá, òf asina ku rasonablemente ta posibel despues, ku lo e ehersé òf a ehersé su derechi pa kompensá.

11.5 Sin kita for di loke a stipulá anteriormente, Banko lo ta outorisá, i tin e derechi pa koregí fout, anotashon eróneo i/òf indebido, manera, pero no limitá na pago indebido, sin ku Banko mester rekerí outorisashon òf koperashon di e Kliente pa hasi e korekshon.

 

Artíkulo 12 – Kuentanan den moneda aheno

Si un kuenta den moneda aheno ta mustra un saldo negativo, kualke pèrdida debí na tipo di kambio lo ta pa kuenta di e Kliente di tal manera ku, den kaso di un bahada den e preis di benta di e moneda aheno konserní, stipulá pa outoridatnan kompetente i/òf reguladónan, Banko lo ta outorisá, na kualke momento ku e ta deseá, pa debitá kuenta di e Kliente pa e pèrdida debí na tipo di kambio ku a surgi komo konsekuensia di e bahada aki. Banko no ta responsabel pa pèrdida di ganashi ni pa daño indirekto.

 

Artíkulo 13 – Instrumentonan finansiero di balor (“securities”)

13.1 Banko ta inventarisá instrumentonan finansiero di balor (“instrukshon”) kontínuamente den sekuensia konsekutivo, a ménos ku otro instrukshon ta apliká. Promé ku Banko por ehekutá un instrukshon pa opshon di kompra di akshon, e Kliente mester firma un akuerdo di opshon (“option agreement”). Instrumentonan finansiero di balor i otro akshon di e Kliente, ku un terser partido ta mantené na nòmber di Banko i den nòmber di e Kliente, lo keda mantené einan riba kuenta i riesgo di e Kliente. Na tur momento Banko ta outorisá, pa e por kumpli ku su obligashonnan, pa entregá e instrumentonan aki na e Kliente, pa e kumpli ku su obligashon, dor di instruí e terser partido òf partido pa hasi e instrumentonan aki disponibel pa e Kliente, òf pa transferí su derechinan den e kaso aki di e terser partido pa e Kliente.

13.2 E instrumentonan i otro akshon depositá na nòmber di e Kliente serka terser partidonan den nòmber di Banko, lo forma parti di e total di balornan depositá riba e kuenta general di Banko serka e terser partidonan. E Kliente ta parti di tur riesgo enbolbí, den proporshon igual.

13.3 A ménos ku a akordá asina ekspresamente i por eskrito, Banko lo no ta responsabel pa kualke kantidat di instrumento pa ku su Kliente, ku eksepshon di esnan ku por ta ekskluí dor di sorteo.

13.4 Banko ta outorisá pa ehekutá tur instrukshon pa kompra i benta di balornan aheno, akshon i partisipashon (“stock and shares”), kupòn, instrumentonan negoshabel, meskos tambe pa depositá òf lanta fondo kontra e balornan ku ta fungi komo bòrg serka su mes òf terser partido(nan) komo kontra-partido, segun su kriterionan.

13.5 Banko no ta responsabel pa defisiensianan den instrumentonan negoshabel ku e tin òf lo tin ku bai tin pa e Kliente, ni tampoko pa eksaktitut di e informashon riba nan kontenido.

 

Artíkulo 14 – Ehekushon di instrukshon

14.1 E Kliente lo sòru pa instrukshon, deklarashon i notifikashon ku e hasi na Banko ta hasí na un manera ku Banko por komprondé i ta kontené informashon korekto. E Kliente lo no reklamá Banko pa karchi pa registrá firma ku el a haña di, òf manda pa Banko, ku ta inkorektamente kompletá. E Kliente mester yena tur formulario ku Banko ta rekerí di dje òf dun’é kompletamente. Banko lo no ehekutá instrukshon di e Kliente si esaki keda sin hasi uso di e formularionan establesí òf aprobá pa Banko òf si e formato ku ta kontené e informashon tokante e instrukshon no a keda eksplísitamente aprobá pa Banko.

14.2 E Kliente mester sòru pa instrukshon, deklarashon i notifikashon pa Banko ta kla i ta kontené informashon korekto. Banko ta ehekutá instrukshon pa transferensia a base di number di kuenta ku e Kliente duna i Banko no ta obligá pa verifiká si e informashon riba e instrukshonnan ta korekto.

14.3 Banko ta garantisá ehekushon debido, denter di un lapso di tempu rasonabel, di instrukshonnan kla ku e Kliente duna. Kualke fayo den ehekushon di e instrukshonnan aki ta obligá Banko pa kompensá e Kliente pa daño ku el a sufri komo konsekuensia, i esaki pa un máksimo di sinkushen florin òf dosshentiochentiocho dòler merikano pa instrukshon, sin kita for di loke ta stipulá den artíkulo 31 insiso 2 i sin kita for di Banko su obligashon, a ménos ku a akordá algu otro, pa sòru pa e instrukshonnan aki keda ehekutá korektamente ainda i sin gastu adishonal.

14.4 Banko lo no apliká e montante menshoná di sinkushen florin òf dosshentiochentiocho dòler merikano si den un kaso spesífiko, no ta rasonabel i hustu pa hasi esaki.

14.5 Si e Kliente ta deseá pa instrukshonnan keda ehekutá promé ku òf riba un fecha spesífiko, mester palabrá esaki ekspresamente ku Banko por eskrito. Loke ta stipulá aki no ta afektá Banko su outoridat pa rechasá ehekushon di un instrukshon si saldo di e kuenta no ta permití pa ehekutá e instrukshon òf si tin un beslag riba e Kliente su fondonan ku ta impedí esaki, òf kualke otro situashon komparabel.

 

Artíkulo 15 – Uzo di medio di komunikashon

15.1 Den transakshon ku Banko, ta rekerí di e Kliente pa e aktua ku koutela i di forma sigur ora e ta hasi uzo di internèt, faks, e-mail, pòst, “online banking” i otro medionan di komunikashon.

15.2 E Kliente lo asumí tur riesgo di malkomprondementu, transformashon inkorekto, retraso òf transmishon indebí di instrukshon i notifikashon di e Kliente pa Banko ora e uza e-mail, telefòn, telegraf, “telex”, “online banking” i otro medionan elektróniko di komunikashon den transakshon ku Banko, i meskos tambe entre Banko i (un) terser partido(nan), na e midí ku ta korespondé ku e relashon ku e Kliente.

15.3 Sin kita for di loke tin stipulá mas ariba, Banko ta utorisá pa no sigui ku un instrukshon ku el a risibí i ku no ta kla p’e, promé ku e haña konfirmashon òf klarifikashon pa e instrukshon aki.

15.4 Banko ta liber pa skohe e medio di komunikashon ku mester uza. E Kliente ta obligá na uza medionan di komunikashon di forma sigur i kouteloso, inkluyendo, pero no limitá na kòmpiuter, telefòn, tèblet (“tablet”) òf otro ekipo debidamente protehá i protehá kontra vírùs, “software” ku por hasi daño, “malware”, “spyware” i otro mal uzo.

15.5 Tur loke Banko risibí di òf manda pa e Kliente òf (un) terser partido(nan) na nòmber di e Kliente ta sosodé pa gastu i riesgo di e Kliente.

15.6 Banko no ta responsabel pa daño ku e Kliente sufri, komo konsekuensia di su inabilidat pa kumpli ku obligashonnan di pago na (un) terser partido(nan), komo konsekuensia di kualke fayo di Banko su sistema di internèt òf kòmpiuter, inkluyendo, pero no limitá na atake sibernétiko i/òf otro violashon di seguridat.

 

Artíkulo 16 – Trahamentu ku terser partido

16.1 Banko ta outorisá pa uza servisio di terser partidonan ora e ta ehekutá un instrukshon pa e Kliente i ora e ta duna ehekushon na otro akuerdonan ku e Kliente. Tambe e ta outorisá pa delegá (parti di) sierto trabounan na un terser partido i laga un terser partido tene produktonan finansiero i/òf instrumentonan negoshabel di e Kliente na nòmber di Banko.

16.2 Banko ta outorisá pa hasi uzo di servisionan intermediario di terser partidonan, riba kuenta i riesgo di e Kliente, ora e ta ehekutá instrukshonan di e Kliente i tambe e ta outorisá pa laga stocks and shares i otro securities di e Kliente, ku ta riba nòmber Banko, keda depositá na nòmber di Banko serka un terser partido.

16.3 Mas aleu Banko ta outorisá pa brinda kobertura pa kuenta na e terser partido, pa riesgo di e Kliente.

16.4 Banko lo ehersé e koutela debí na momento di selektá e terser partidonan aki. Si Banko prueba ku e no a aktua pa loko na momento di hasi su eskoho, lo e no keda tené responsabel pa fayonan di e terser partidonan aki. Si den e kaso ei e Kliente sufri daño, Banko en todo kaso lo asistí e Kliente mas ku e por, den su intento pa drai e daño bèk òf limitá esaki.

Artíkulo 17 – Anotashon di krédito ku reserva

17.1 Pa kada anotashon di krédito di un montante risibí òf pendiente pa risibí di e Kliente, e kondishon ta ku de fakto, definitivamente i inkondishonalmente, Banko mester risibí e montante aki. Si no kumpli ku e kondishon aki Banko ta outorisá pa drai bèk e anotashon di krédito sin notifikashon previo na e Kliente, dor di debitá un montante igual òf parti di esaki ku forsa retroaktivo.

17.2 E gastunan relashoná ku draimentu bèk di e anotashon aki ta pa kuenta di e Kliente.

 

Artíkulo 18 – Uzo di opheto ku ta kontené informashon i formulario

18.1 Banko por rekerí di e Kliente uzo di formulario, tarheta, opheto ku ta kontené informashon i otro medionan di komunikashon aprobá òf spesifiká pa Banko, pa atendé asuntu i transakshon ku Banko i di akuerdo ku e instrukshonnan di Banko. E Kliente mester kompletá formulario di forma kompletu. E Kliente mester uza tur otro opheto ku ta kontené informashon òf medio di komunikashon aprobá pa Banko, di akuerdo ku Banko su instrukshonnan.

18.2 Banko lo no ehekutá un instrukshon si, ora el a risibí e instrukshon aki, no a hasi uzo di formulario establesí òf aprobá pa Banko, òf otro opheto ku ta kontené informashon òf medio di komunikashon. Banko por solisitá pa manda notifikashon na un manera spesífiko.

18.3 E Kliente ta obligá na warda formulario, tarheta òf otro medio ku ta kontené informashon, ku Banko manda p’e òf vise vèrsa kuidadosamente; e Kliente ta obligá na notifiká Banko (por eskrito), asina ku e ripará ku un òf mas formulario, tarheta i/òf medio ku ta kontené informashon a pèrdè òf keda hòrtá i tambe den kaso di kualke otro iregularidat.

18.4 Te na e momento ku Banko risibí e notifikashon aki, e konsekuensia di uzo di e formulario(nan) òf uzo di e opheto ku ta kontené informashon òf otro medio di komunikashon ta pa kuenta i riesgo di e Kliente, a ménos ku e Kliente mustra ku Banko tin falta.

18.5 Despues di risibí e notifikashon aki, Banko lo purba di prevení desventaha pa e Kliente mas ku e por. Sin embargo, Banko no ta aseptá responsabilidat pa ehekushon òf instrukshon basá riba formulario, tarheta òf opheto ku ta kontené informashon pèrdí òf hòrtá i/òf uzá ilegalmente, falsifiká òf alterá i/òf di kua a uza un imitashon. Si e relashon entre e Kliente ku Banko mester terminá, e Kliente ta obligá na debolbé formularionan ku e no a uza mas lihé posibel na Banko.

 

Artíkulo 19 – Gastu, impuesto, komishon, interes, gastu pa transakshon den moneda aheno (“license fee”) i otro gastunan

19.1 Tur gastu ku banko hiba en konekshon ku e relashon ku e tin ku e Kliente lo ta pa kuenta di e Kliente. E gastunan aki por ta, pero no ta limitá na: gastu di komishon, interes, pòst, stampia, telegram, telefòn, “telex” i gastunan di representashon, gastu den kaso di findishi (previsibel), gastu relashoná ku taksamentu nesesario (sea konektá na e ehekushon òf nò), gastu di kobransa èkstra hudisial, gastu legal i gastu di asistensia legal, inkluyendo montantenan no-aloká pa wes. Eksepshon riba e gastunan aki ta gastunan legal i gastunan pa asistensia legal ku riba indikashon di wes Banko mester paga komo e partido ku a pèrdè un kaso. Gastunan ku Banko hiba den i pafó di korte, den kaso di beslag, lo ta pa kuenta di e Kliente. Banko lo kobra e Kliente e gastunan aki na momento ku ta oportuno pa Banko.

19.2 Banko lo kobra e Kliente e gastunan referí na dje den artíkulo 19 insiso 1, meskos ku e montantenan ku e Kliente debe Banko pa interes, na momento ku ta oportuno pa Banko.

19.3 Na momento di ehekutá instrukshon i transakshon di e Kliente, pa kua Banko debe “license fee” i/òf impuesto òf otro gastu di un terser partido, inkluyendo Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten, Banko lo pasa esaki nan pa e Kliente.

19.4 Banko por varia komishon, tarifa i interes i p’esei e por stipulá tarifa variabel pa esaki nan. Banko ta outorisá pa kambia e variashon i tarifanan aki kada tantu tempu, a ménos ku Banko a aprobá un tarifa fiho ku e Kliente pa un periodo fiho. Den kaso di kambio di tarifa, Banko lo informá e Kliente mas adelantá ku ta rasonablemente posibel.

19.5 Banko ta informá Kliente, komo parti di su servisio, mes tantu ku rasonablemente ta posibel tokante su tarifanan (komishon, interes i otro gastunan). Banko ta sòru pa e informashon aki ta disponibel di forma fásil i na tur momento.

19.6 Si komo konsekuensia di un débito riba e kuenta esaki a krea un saldo negativo riba dje, e Kliente mester kita e saldo negativo inmediatamente, sin ku Banko mester notifiká e Kliente ku e ta den inkumplimentu.

19.7 Den kaso ku e Kliente ta uza “online banking”, pero e solisitá Banko pa keda manda estado di kuenta di papel, Banko lo kobra un gastu pa pòst estado di kuenta di papel.

 

Artíkulo 20 – Tumamentu over di un kòntrakt

Pa medio di esaki – esta, e echo ku e Kondishonnan general aki ta bira aplikabel – e Kliente ta duna su koperashon di antemano, den kaso ku Banko su operashon keda traspasá (parsialmente) i su relashon legal ku Banko, den kuadro di e traspaso (parsial) aki, pasa pa un terser partido (parsialmente).

 

Artíkulo 21 – Probabilidat di prueba i retenshon di fail bankario

Pa kualke montante ku e Kliente debe Banko òf kualke montante ku Banko mester duna e Kliente, un ekstrakto firmá for di Banko su failnan ta sirbi komo prueba kompletu, a ménos ku e Kliente por presentá prueba kontrali na esaki. Banko no ta obligá na mantené su atministrashon mas largu ku e periodo di retenshon di fail bankario stipulá pa lei.

 

Artíkulo 22 – Verifikashon di informashon ku Banko duna i ehekushon di instrukshon

22.1 Na momento ku e Kliente risibí esaki(nan) òf nan keda hasí disponibel p’e Kliente, lo e verifiká tur konfirmashon, estado di kuenta bankario, faktura òf otro estado di kuenta òf otro informashon i/òf dato di Banko; e Kliente lo perkurá pa verifiká e informashon mas lihé ku ta posibel, despues ku Banko hasi nan disponibel pa e Kliente di forma elektróniko. E fecha ku a manda e informashon òf ku a hasié disponibel pa e Kliente, lo ta igual na e fecha manera e ta aparesé riba kopia, lista di pòst òf otro, den e failnan di Banko.

22.2 E Kliente lo perkurá pa verifiká si Banko a ehekutá instrukshonnan, ku el a duna Banko òf instrukshonnan ku Banko a risibí na nòmber di dje, ku presishon i di forma kompletu mas pronto ku e por. E kleinte lo notifiká Banko inmediatamente i por eskrito si e no risibí notifikashon di Banko, na momento ku e sa òf lo mester sa ku e por spera un notifikashon di Banko. Den kaso ku e Kliente ripará kualke ineksaktitut òf informashon inkompletu, lo e notifiká Banko inmediatamente i por eskrito i tuma tur prekoushon nesesario i rasonabel pa evitá kualke daño (adishonal) i/òf koperá den rektifikashon di e eror.

22.3 Banko ta outorisá pa koregí eror i/òf ekibokashon, i tambe pa anulá un anotashon robes den sistema sin aprobashon previo di e Kliente. Banko ta outorisá pa hasi revershon di un krédito riba kuenta di un Kliente den kaso di un instrukshon ku a bini di un persona sin poder di disposishon i sin apoderashon.

22.4 Si e Kliente solisitá kopia di informashon ku Banko a yega di duna kaba, Banko lo duna e Kliente esaki denter di un término rasonabel i kontra pago di e gastunan rasonabel ku Banko ta hiba pa por prepará e kopia aki, a ménos ku Banko no tin e informashon mas òf tin base rasonabel pa no honra e petishon.

 

Artíkulo 23 – Aprobashon di estado di kuenta dor di Banko

Si un Kliente no disputá kontenido di konfirmashon, estado di kuenta, faktura, otro estado di kuenta òf informashon ku Banko manda òf hasi disponibel pa e Kliente (manera, pero no limitá na “online banking”) por eskrito i denter di diesdos luna despues ku e informashon a keda hasí disponibel pa e Kliente, dor di òf na nòmber di Banko, òf den kaso ku rasonablemente por asumí ku e Kliente a risibí esakinan, e kontenido di e informashon ta keda konsiderá di ta aprobá dor di e Kliente, i komo konsekuensia e Kliente ya no por tene Banko responsabel mas pa konsekuensianan relashoná ku informashon inkorekto riba esaki nan.

 

Artíkulo 24 – Nòmber i adrès di Kliente

24.1 E Kliente ta obligá pa notifiká Banko por eskrito di e adrès físiko i, si akaso ta aplikabel, e-mail, kaminda tur dokumento i/òf informashon pa e Kliente por bai. Mester informá Banko di kambio di nòmber i adrès por eskrito i sin retraso.

24.2 Banko ta outorisá pa konsiderá e último adrès konosí di e Kliente komo e adrès ku e Kliente ta skohe pa tur loke ta trata e relashon entre e Kliente i Banko, kaminda tur dokumento i/òf informashon i dokumento hudisial pa e Kliente por keda entregá.

24.3 Pa e Kliente ku no tin un adrès konosí na Banko ta konsiderá ku esaki a skoke komo adrès kaminda e por risibí tur korespondensia, Banko su ofisina prinsipal na Kòrsou.

24.4 Tur dokumento i/òf informashon ku Banko manda na e adrèsnan referí na dje den e tres promé insisonan di e artíkulo aki ta keda konsiderá di a wòrdu risibí dor di e Kliente.

 

Artíkulo 25 – Derechi di retenshon di propiedat

25.1 Pa e echo ku e kondishonnan bankario general aki ta bira aplikabel, esaki ta nifiká ku e Kliente a:

a. komprometé su mes pa laga Banko haña derechi di retenshon riba e siguiente propiedatnan, inkluyendo tur derechi korespondiente, komo garantia pa tur loke Banko lo por demandá òf optené di dje, na kualke momento i pa kualke motibu:

i: tur demanda (monetario) ku e Kliente tin òf ta optené di Banko , pa kualke motibu;

ii. tur biennan, instrumentonan finansiero di balor, instrumentonan negoshabel i tur otro instrumento finansiero ku Banko òf un terser partido tin òf lo tin bou di su kustodia di òf pa e Kliente, pa kualke motibu;

iii. tur akshon den depósito konhunto ku Banko tin òf lo tin bou di su kustodia;

iv. tur biennan ku ta òf lo remplasá e biennan bou di ‘i’, ‘ii’, ‘iii’;

b. duna Banko derechi di retenshon riba e biennan referí na dje bou di ‘a’, segun legalmente ta posibel;

c. outorisá Banko di forma irevokabel, i ku derechi di sustitushon, pa retené e biennan aki pa su mes na nòmber di e Kliente, repetitivamente si ta nesesario, i hasi tur loke ta útil pa retenshon di e biennan.

25.2 E Kliente ta deklará ku e ta outorisá pa otorgá Banko e derechi di retenshon i ku e biennan en kuestion ta (lo ta) liber di derechi i demanda di otro partido ku no ta Banko.

25.3 Si e Kliente ke disponé di nan, Banko lo stòp di reneté e biennan, si e balor di e biennan ku Banko ta keda mantené den retenshon ta brinda sufisiente garantia pa tur loke Banko tin òf lo tin un demanda p’e riba e Kliente pa kualke motibu. Banko lo bende e propiedat retené komo garantia, solamente si e Kliente debe Banko un montante ku e no ta pagando debidamente. Banko lo no bende mas di loke ta nesesario pa por kubri debe di e Kliente. Despues ku Banko a ehersé su outoridat pa bende e biennan, lo e notifiká e Kliente di esaki por eskrito i mas pronto ku ta posibel.

 

Artíkulo 26 – Montante ku por eksigí inmediatamente

26.1 Tur loke e Kliente debe Banko, sin importá e base, semper lo ta registrá komo un montante ku por eksigí mesora, a ménos ku ekspresamente a palabrá algu otro por eskrito òf si un disposishon legal ta preskribí pa opservá un lapso di tempu.

26.2 Di mes manera, kualke krédito lo bira unu ku por eksigí mesora, asta si a palabrá pagamentu bèk i un periodo di notifikashon si un pago ta lat, òf a spesifiká un fecha riba kua mester hasi e pago, sin ku ta nesesario notifiká ku un pago ta lat, den e siguiente kasonan:

(a) si e Kliente no ta kumpli ku e kondishonnan bou di kua a otorgá e krédito;

(b) si a deklará e Kliente bankrut i/òf si e Kliente a apliká pa suspenshon di pago;

(c) si tin beslag riba biennan òf fondonan di e Kliente;

(d) si e Kliente ta un entidat legal òf un kompania ku no ta un entidat legal, den kaso di likidashon òf disolushon i/òf si e Kliente ta un persona natural, den kaso di morto òf ponementu bou di tutela;

(e) si un di e sirkumstansianan referí na dje bo di ‘b’, ‘c’, i ‘d’ sosodé ku e persona ku ta para bòrg pa e Kliente òf un persona ku ta para individualmente i konhuntamente responsabel pa debe di e Kliente;

(f) si resultá ku e Kliente a duna Banko informashon inkorekto ku e meta pa risibí òf ekstendé kualke krédito.

26.3 E Kliente ta obligá, riba e promé solisitut di Banko, pa kumpli ku Banko su demanda di pago di e montante ku e Kliente debe, kompletamente òf parsialmente, manera Banko demandá.

 

Artíkulo 27 – Garantia

27.1 E Kliente ta obligá, riba Banko su promé solisitut i na satisfakshon di Banko, pa duna òf komplementá kualke garantia brindá den e forma i midí ku Banko ta deseá. E garantianan aki mester ta semper di tal forma, i pa e motibu aki e Kliente mester por remplasá i/òf komplementá nan na satisfakshon di Banko si ta nesesario, ku Banko por tin i lo tin kontínuamente sufisiente garantia, den bista di e perfil di riesgo di e Kliente, e balor riba merkado di e garantia i kualke otro faktor relevante pa Banko. Riba petishon di e Kliente, Banko lo indiká e motibu pa e garantia aki òf su remplaso òf komplemento. Loke Banko ta solisitá pa ku e garantia mester ta den proporshon rasonabel ku e Kliente su obligashon pa ku Banko.

27.2 Si e Kliente keda sin kumpli ku e solisitut aki òf si e Kliente keda sin kumpli ku su obligashonnan pa ku Banko pa kualke motibu, Banko lo ta outorisá, segun su kriterionan eksklusivo, pa apropiá tur e garantianan òf parti di esaki nan, sin nesesidat di sitashon òf notifikashon di inkumplimentu, na e momento i manera ku ta parse deseabel, di manera ku Banko por rekuperá e montante ku e Kliente debe Banko, huntu ku interes i otro gastunan, for di loke e garantia(nan) generá.

 

Artíkulo 28 – “Online banking”

28.1 E kondishonnan den e artíkulo aki ta apliká na momento ku Banko aseptá e formulario di aplikashon kompletamente yená i debidamente firmá pa por uza e servisio di “online banking”. Dor di kompletá e formulario e Kliente ta aseptá ku e Kondishonnan general aki ta apliká.

28.2 Na tur momento, e Kliente lo tuma máksimo prekoushon i lo praktiká sekresia ora e ta uza e “online user ID”, “password”, i e “one-time password” (OTP), ku lo e risibí sea via e-mail, SMS, un aplikashon pa outentikashon i/òf otro medio elektróniko, ku Banko lo determiná. Den kaso ku e Kliente ta sospechá ku personanan no outorisá tin su informashon (di usuario) di akseso, e mester notifiká Banko inmediatamente via telefòn i despues di esaki por eskrito. Ademas, si e Kliente ripará un transakshon no outorisá riba un kuenta òf uzo no outorisá di e servisio, e mester notifiká Banko inmediatamente via telefòn i despues di esaki por eskrito.

28.3 Na tur momento e Kliente ta responsabel pa tur instrukshon duná na Banko pa medio di e sistema di “online banking”. Banko no ta obligá pa determiná si e instrukshonnan ta bini di e Kliente òf di un otro persona, ku òf sin konosementu òf pèrmit di e Kliente. Banko ta outorisá pa asumí outentisidat di e instrukshonnan risibí pa medio di ”online banking” i lo konfia e instrukshonnan sin nesesidat pa inisiá un investigashon pa determiná identidat òf outoridat di esun ku a manda e instrukshonnan.

28.4 E Kliente lo konfirmá orario pa tur instrukshon ku e duna na momento ku e ta hasi uzo di “online banking”, ya ku Banko ta outorisá pa ehekutá solamente instrukshonnan risibí via “online banking”.

28.5 Banko por keda sin manda estado di kuenta riba papel i/òf deklarashon di pòst, mensahe, otro estadonan di kuenta i otro dokumentonan i informashon pa e Kliente, si e Kliente ta hasi uzo di Banko su servisio di “online banking”. Sin embargo, e Kliente por pidi Banko pa manda estado di kuenta riba papel. E servisio aki lo ta suheto na artíkulo 19.

28.6 E Kliente por terminá uzo di “online banking” na tur momento dor di notifiká Banko por eskrito. E Kliente lo keda responsabel pa transakshonnan hasí te na momento ku akseso na e servisio keda kanselá. Banko por kanselá uzo di “online banking” na momento ku e Kliente no a uz’é pa seis (6) luna; Banko lo notifiká e Kliente debidamente di esaki mas lihé posibel. Den e kaso aki lo no por tene Banko responsabel si e Kliente sufri kualke pèrdida komo konsekuensia di kanselashon di e servisio.

 

Artíkulo 29 – Terminashon di e relashon

29.1 Kada un di e partidonan ta outorisá pa, di forma unilateral, terminá e relashon por eskrito. E Kliente i Banko no tin obligashon pa kontinuá e relashon pa tempu indefiní. Tantu Banko komo e Kliente lo tuma plaso di terminashon na kuenta, a ménos ku eksplísitamente a palabrá otro por eskrito.

29.2 Den kaso ku Banko terminá e relashon ku e Kliente, Banko lo informá e Kliente asina leu ku ta posibel i, riba petishon di e Kliente, tokante e motibu di terminashon di e relashon.

29.3 Banko lo restringí, suspendé òf terminá e relashon bankario por kompletu òf parsialmente, segun su kriterionan eksklusivo, i ku efekto inmediato, den kaso ku e Kliente òf su representante(nan) keda sin kumpli ku e Kondishonnan general aki i/òf término- i kondishonnan akordá i/òf violá òf keda sin kumpli na tempu òf kompletamente ku e regulashonnan.

29.4 Den kaso di suspenshon, restrikshon òf terminashon di e relashon bankario, Banko lo no ta responsabel pa daño ku e Kliente hiba òf lo hiba komo konsekuensia di esaki, a ménos ku e suspenshon, restrikshon òf terminashon ta kai denter di Banko su esfera di riesgo, p.e. violashon di e regulashonnan.

29.5 Den kaso di terminashon inmediato, lo hasi kuenta final ku otro mas lihé ku ta posibel. Durante e proseso aki e Kondishonnan general aki i kondishonnan spesífiko aplikabel pa e akuerdonan individual ta na vigor.

 

Artíkulo 30 – Fayesimentu di un Kliente

30.1 Mester notifiká Banko por eskrito i mas pronto ku ta posibel di fayesimentu di un Kliente. Miéntras Banko no risibí notifikashon di fayesimentu di e Kliente, e por sigui ehekutá instrukshon duná dor di òf na nòmber di e defuntu. Di forma bálido, Banko por (sigui) ehekutá instrukshonnan duná promé òf brevemente despues ku Banko a keda poné na altura di fayesimentu di un Kliente, si akaso e no por prevení esaki di forma rasonabel.

30.2 A ménos ku ekspresamente a akordá otro por eskrito, na momento ku un Kliente fayesé, Banko ta outorisá pa transferí saldo di e Kliente su kuenta, i tambe otro biennan ku Banko por tin bou di su kustodia pa e Kliente ei, pa (un) persona(nan) menshoná den e akta di herensia òf kualke persona apuntá pa duna ehekushon na e tèstamènt i ku tin derechi pa tuma poseshon, liberando Banko kompletamente. E akta di herensia mester ta emití pa un notario. Heredero- i personanan apuntá pa duna ehekushon na e tèstamènt ta obligá pa duna Banko e akta di herensia riba Banko su solisitut.

30.3 Despues di risibí notifikashon di fayesimentu di e Kliente, Banko tin mester di tempu pa ahustá su servisionan di akuerdo ku e situashon nobo, loke ta impliká ku Banko por tin instrukshon ku el a risibí promé òf djis despues di notifikashon di fayesimentu di e Kliente, pa ehekutá. Den kasonan semehante e Kliente su patrimonio lo keda vinkulá, si akaso rasonablemente no por prevení e ehekushon.

30.4 Banko no ta obligá pa duna informashon tokante akshon i transakshon hasí promé ku e Kliente a fayesé. Den kaso ku tin mas ku un heredero, Banko no ta obligá pa kontestá solisitut di informashon (p.e. pagonan hasí via kuenta di e Kliente) di herederonan invididual.

 

Artíkulo 31 – Responsabilidat di Banko

31.1 Banko ta responsabel si inkumplimentu ku un di e obligashonnan pa ku e Kliente mester keda atribuí na dje òf si e ta su responsabilidat pa lei, akto legal òf normanan generalmente aseptá, sin kita for di e otro disposishonnan tratá den e Kondishonnan general aki.

Te asina leu ku esaki no ta preskribí den lei, Banko en todo kaso lo no ta responsabel si un inkumplimentu di Banko ta resultado di:

i. konflikto internashonal;

ii. aktonan violento òf armá, òf menasa serio pa kualke un di e aktonan aki;

iii. medida di kualke gobièrnu doméstiko, di otro pais òf internashonal;

iv. medida di un outoridat supervisor;

v. akshonnan di bòikòt;

vi. desaster natural;

vii. pandemia;

viii. disputa laboral na (un) terser partido(nan) òf bou di Banko su mes miembronan di personal;

ix. problema di kapasidat ku i/òf malfunshonamentu den suministro di elektrisidat, den konekshonnan di komunikashon òf den ekipo òf “software” di Banko òf (un) terser partido(nan).

31.2 Si un di e susesonan raferí na dje den artíkulo 31 insiso 1 surgi, pa por limitá kualke konsekuensia negativo pa e Kliente, Banko lo tuma e medidanan ku di forma rasonabel por spera di dje. Banko no ta responsabel tampoko pa daño indirekto òf pèrdida di ganashi.

 

Artíkulo 32 – Klòusula (parsialmente) inbálido òf inaplikabel

Den kaso ku un di e klóusulanan di e Kondishonnan General aki ta (parsialmente) inbálido, keda deklará inaplikabel pa kualke motibu òf vense, lo e keda remplasá pa un klóusula mas similar posibel. Sin embargo, tur otro klóusula di e Kondishonnan general aki lo keda aplikabel.

 

Artíkulo 33 – Lei aplikabel

Pa loke ta trata e relashon entre Banko i e Kliente ta apliká eksklusivamente leinan na vigor na e lugá kaminda Banko ta registrá. Ta konsiderá ku e lugá kaminda Banko ta registrá ta e ofisina òf filial kaminda e Kliente tin su kuenta.

 

Artíkulo 34 – Keho i disputa

Si e Kliente no ta satisfecho ku e servisionan ku Banko ta brinda, e mester tuma kontakto ku Banko promé, segun e prosedura aplikabel na Banko. Por manda keho dor di kompletá e formulario di keho via nos wèpsait: www.psbbanknv.com òf dor di manda un e-mail na complaints@psbbanknv.com, ku ta kontené e siguiente informashon: nòmber, adrès, number di telefòn, e-mail, number di kuenta (si ta apliká) i deskripshon di e keho.

Por manda keho por eskrito, pa medio di un karta tambe na:

PSB Bank NV

Waaigatplein 1 

Toren Unit

Curaçao

 

Artíkulo 35 – Korte kompetente

Disputa entre Kliente i Banko lo keda tratá pa korte na Kòrsou.

 

Artíkulo 36 – Modifiká i suplementá Kondishonnan general

36.1 Banko por modifiká e Kondishonnan general kada tantu tempu. Por desvia for di òf suplementá e Kondishonnan general aki solamente si esaki a keda registrá dor di Banko por eskrito.

36.2 Kopia di e Kondishonnan general aki i di e modifikashonnan ku Banko lo por hasi na dje ta disponibel semper na ofisinanan di Banko òf riba Banko su wèpsait: www.psbbanknv.com.

36.3 Riba petishon di e Kliente, Banko por manda un kopia di e teksto tambe. Modifikashonnan i suplementonan ku Banko hasi pa loke ta trata e Kondishonnan general aki lo ta definitivo pa e Kliente kuater siman despues di presentá e Kondishonnan general aki i/òf modifikashon i/òf suplemento na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou i na griffie di Korte di Promé Instansia di Sint Maarten.

Kliente36.4 Den kaso di un disputa (legal), e idioma di e teksto original na ulandes di e Kondishonnan general aki lo prevalesé.

 

Artíkulo 37 – Fecha ku ta drenta na vigor

E Kondishonnan general (revisá) aki lo sustituí tur Kondishon general anterior i ta drenta na vigor riba e fecha ku e Kondishonnan general aki keda presentá na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou i na griffie di Korte di Promé Instansia di Sint Maarten.